Goed ontwerp Drents windpark cruciaal voor milieueffecten

Persbericht | 20 september 2011

Een goed ontwerp van het windpark Drentse Monden is cruciaal. Het ontwerp bepaalt namelijk de milieueffecten op bijvoorbeeld landschap en leefomgeving. Dat stelt de Commissie in haar advies voor de inhoud van het MER voor dit windpark in Drenthe.

Het project

Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en Raedthuys Windenergie BV willen samen het windpark Drentse Monden realiseren in de gemeente Borger-Odoorn. Het park krijgt een vermogen tussen 275 en 450 MW en zal één van de grootste windparken van Nederland worden.

De ministers van EL&I en IenM willen dit voornemen mogelijk maken via een rijksinpassingsplan. Voor de onderbouwing van dit plan is het onderzoek naar de milieueffecten opgestart.
De Commissie is gevraagd advies uit te brengen over de gewenste inhoud van het MER.

Locatiekeuze

Belangrijk is dat de Nederlandse overheid in het MER motiveert, waarom zij een windpark van deze grootte op deze plek in Drenthe mogelijk wil maken. Een vergelijking tussen de locatie Drentse Monden met andere kansrijke locaties voor windenergie in Drenthe en Noord-Nederland is daarvoor nodig. Temeer omdat de overheid met een besluit over dit windpark vooruit loopt op binnenkort te maken landelijke keuzes over locaties voor windenergie in de structuurvisie ‘Wind op land’.

Maak verschillende ontwerpen

Bijzonder aan dit project is dat er in het Veenkoloniëngebied veel ruimte is. Hierdoor zijn veel verschillende ontwerpen mogelijk, zoals lijnopstellingen of clusters, meerdere kleine parken of één groot park. Het verschil in milieueffecten kan aanzienlijk zijn. Door goed te ontwerpen kan ook de energieopbrengst verhoogd worden.

De plannen voor het windpark leiden tot veel zorgen in de omgeving. Er zijn bijna 1.400 zienswijzen ingediend die vooral ingaan op hinder en leefomgeving, zoals slagschaduw, geluid, verstoring landschap en duisternis. De Commissie adviseert om bij het ontwerp van de inrichtingsvarianten nadrukkelijk rekening te houden met deze zorgen. Op basis van de vergelijking van positieve en negatieve milieueffecten kan dan een goed onderbouwde keuze gemaakt worden.

Zie ook project 2553. Windpark De Drentse Monden en Oostermoer