Tariefstelling Commissie 2014

Nieuwsbericht | 14 februari 2014

Bevoegde gezagen moeten zelf gaan betalen voor adviezen van de Commissie. Op 23 januari 2014 debatteerde de Tweede Kamer met de minister over het wetsvoorstel dat kostendekkende tariefstelling mogelijk moet maken. De Tweede Kamer ging 4 februari 2014 akkoord met het wetsvoorstel.

 

Dit betekent dat betaald moet worden voor alle adviezen van de Commissie, de verplichte en vrijwillige adviezen. Een motie over ‘voldoende fijnmazig tariefstelling’ is aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. In 2016 laat de minister een evaluatie uitvoeren naar de consequenties van de nieuwe tariefstelling voor de continuiteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van de Commissie voor de m.e.r.

 

De Commissie gaat er van uit dat de tariefstelling op 1 juli 2014 ingaat. Zodra de defintieve tarieven bekend zijn, informeren wij u daar over.
 

Vrijwillige adviezen
Op dit moment geldt al een gestaffeld tarief voor vrijwillige adviestrajecten. Voor het merendeel van de vrijwillige adviezen is het tarief € 10.000. Dit tarief is echter niet kostendekkend. De wetswijziging heeft tot gevolg dat meer kostendekkende tarieven in rekening gebracht moeten gaan worden. Een substantiële tariefstijging voor vrijwillige adviezen is het gevolg.

 

Verplichte adviezen
Verplichte adviezen zijn vanaf het moment van inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer gratis. Ook voor verplichte adviezen zal dan een kostendekkend tarief gaan gelden. Gezien de grote variatie in complexiteit ligt ook voor de verplichte adviezen een staffeling voor de hand. De gemiddelde kosten per advies lagen de afgelopen jaren rond de € 26.000.