Thema Participatie

Veelgestelde vragen

Wanneer is participatie in de m.e.r.-procedure verplicht?

Er zijn twee m.e.r.-procedures: een beperkte en een uitgebreide. Deze verschillen in wat er verplicht is aan participatie. 

  • In de uitgebreide procedure moet voordat het milieueffectrapport is geschreven gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen. Belanghebbenden kunnen dan aangeven wat er volgens hen in het milieueffectrapport onderzocht moet worden. Het bevoegd gezag bepaalt zelf de termijn en participatievormen.
  • In de uitgebreide en beperkte procedure moet er gelegenheid zijn om zienswijzen in te dienen als het milieueffectrapport klaar is. Dit is de toetsingsfase. Belanghebbenden kunnen dan aangegeven of relevante informatie ontbreekt in het milieueffectrapport. De termijnen hiervoor zijn vastgelegd in de Algemene Wet bestuursrecht. Het milieueffectrapport moet minimaal 6 weken ter inzage liggen.

Wanneer besteedt de Commissie aandacht aan zienswijzen?

Wij nemen niet standaard zienswijzen mee in een advies, maar het kan wel. We hebben ongeveer drie weken nodig om de zienswijzen te beoordelen en te verwerken. Deze periode bepalen we in overleg.

Kan ik mijn mening over een project of milieueffectrapport ook direct aan de Commissie voorleggen?

Nee, dan kan niet. De betrokken overheid bepaalt of de Commissie zienswijzen meeneemt in de advisering. Wij zien de meerwaarde er zeker van in, omdat het de kwaliteit en bruikbaarheid van de adviezen vergroot.
De betrokken overheid kan ook een moment plannen waarop belanghebbenden mondeling hun mening en vragen aan de Commissie voor kunnen leggen, bijvoorbeeld bij het locatiebezoek van de Commissie bij de start van het adviestraject.