Beschermingsstatus van dieren en planten

De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten vogels, amfibieën en zoogdieren beschermd, maar veel daarvan zijn niet bedreigd. En andersom geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd zijn. Zo zijn geen paddenstoelen en korstmossen beschermd, maar wel veel bedreigd. Aantasting van deze bedreigde soorten kan een aanzienlijk milieu-effect zijn dat in het MER beschreven moet worden.

Rode Lijsten geven een overzicht van soorten die zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen. Als een soort op een Rode Lijst staat, betekent vrijwel altijd dat de soort niet in een gunstige staat van instandhouding is. Het milieueffectrapport moet ingaan op de effecten op Rode Lijsten voor hogere planten, zoogdieren, broedvogels, reptielen, amfibieën, vissen, dagvlinders, sprinkhanen en krekels, libellen.