Thema Natuur

Praktijk & publicaties

Factsheet Natura 2000, significantie en Passende beoordeling

Natura 2000 is een van de belangrijkste beschermingsregimes voor natuur in Europa en Nederland. Bij het bepalen van effecten op Natura 2000-gebieden is significantie een belangrijk begrip. In de factsheet Natura 2000, significantie en Passende beoordeling:

  • Wat is Natura 2000?
  • Wat is significantie en Passende beoordeling?
  • Wat zijn mitigerende maatregelen?
  • Wat is de relatie met m.e.r.?

Factsheet Stikstof in milieueffectrapportage

Circa 60 procent van de beschermde natuur in Nederland heeft zo’n hoge toevoer van stikstof dat kwetsbare planten en dieren worden bedreigd. Stikstof is daarmee een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van soortenrijkdom. In de factsheet Stikstof in milieueffectrapportage:

  • Wat is stikstof en wat doet het?
  • Welke informatie over stikstof moet in het milieueffectrapport?
  • Wat is het PAS en hoe neem ik het mee in het milieueffectrapport?

Beschermingsstatus van dieren en planten

De wettelijke bescherming van soorten komt niet altijd overeen met hun bedreiging. Er zijn soorten beschermd die niet bedreigd zijn. Zo zijn bijna alle soorten vogels, amfibieën en zoogdieren beschermd, maar veel daarvan zijn niet bedreigd. En andersom geldt dat er bedreigde soorten zijn die niet beschermd zijn. Zo zijn geen paddenstoelen en korstmossen beschermd, maar wel veel bedreigd.