Thema Natuur

Beleid en regelgeving

Wet natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt 3 wetten:

  • de Natuurbeschermingswet 1998
  • de Boswet 
  • de Flora- en faunawet

De wijzingen voor de m.e.r.-praktijk zijn niet groot. De veranderingen betreffen vooral een andere lijst van beschermde soorten en de mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing. De Passende beoordeling is geen verplicht onderdeel meer van een plan-milieueffectrapport. De natuureffecten moeten nog wel volledig beschreven worden, met of zonder Passende beoordeling. Als een Passende beoordeling moet worden opgesteld bij een plan, triggert dit net als vroeger nog wel de plan-milieueffectrapportplicht.

Programmatische Aanpak Stikstof

Het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is ruimte bieden voor economische ontwikkelingen en verslechtering van de natuur voorkomen. Stikstofdepositie als gevolg van veehouderij, verkeer en industrie speelt hierin een centrale rol. In de meeste natuurgebieden moet deze omlaag. De verslechterde natuursituatie zorgde voor een impasse: zonder natuurherstel en vermindering van stikstofdepositie ontbreekt economische ontwikkelingsruimte. Het Programma Aanpak Stikstof biedt hiervoor een aanpak.