Is archeologisch onderzoek nodig voor een milieueffectrapport?

Dat hangt af van de ingreep, de ondergrond en de archeologie. Vragen die hierbij horen:

 1. Vinden er bodemingrepen plaats?
  Als er niet wordt gegraven zijn er (meestal) geen effecten op archeologie. Archeologisch onderzoek voor het milieueffectrapport is dan niet nodig.
 2. Wordt er gegraven of gebouwd in opgehoogde grond?
  Activiteiten in of op opgehoogde grond gaan soms dieper dan de ophoging en kunnen effecten hebben op archeologische waarden. Een spitsstrook die op een bestaand grondlichaam wordt aangelegd heeft geen effect. Licht gefundeerde bouwwerken op een ophooglaag soms ook niet. Archeologische onderzoek voor het milieueffectrapport is dan niet nodig. Voor zwaardere gebouwen is vaak een fundering nodig die door de ophooglaag heen gaat en mogelijk wel effect kan hebben op archeologische waarden. In dat geval is wel archeologisch onderzoek nodig voor het milieueffectrapport.
 3. Wat zegt de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) of andere verwachtingskaarten?
  Met de IKAW kun je bepalen of archeologisch onderzoek nodig is. Verwachtings-kaarten hebben wel hun beperkingen. Dat geldt ook voor de IKAW, die gemaakt is voor een globaal niveau. Veel provincies en gemeenten hebben een meer gedetailleerde kaart met verwachtingswaarden. Deze zijn recenter en beter geschikt dan de IKAW.
 4. Vinden ingrepen plaats die effecten hebben op het grondwater?
  Onder het grondwater, afgesloten van zuurstof, blijven organische materialen bewaard. Wanneer de grondwaterspiegel daalt, komen deze materialen in contact met zuurstof en gaan oxideren. Met mogelijke aantasting tot gevolg.  
 5. Is de locatie al bebouwd (geweest)? 
  Als ergens al een gebouw heeft gestaan betekent dat vaak dat er geen archeologische waarden meer aanwezig zijn. Het hangt wel af van het soort bebouwing. Waar een zwaar gefundeerd flatgebouw met diepe parkeergarage heeft gestaan zijn geen vindplaatsen meer te verwachten. Maar onder lichter gefundeerde bouwwerken kan nog wel archeologie aanwezig zijn.