Landschapswaarden en beleid

Voor landschappen geldt uiteenlopend beleid, dat bovendien vaak verandert. Naast de beleidsstatus van een gebied is het goed te kijken naar de inhoud: wat is er waardevol in het gebied?

Rijksbeleid

Het Rijk heeft nationale belangen geformuleerd voor landschap en cultureel erfgoed. Het Rijk beschermt:

  • Unesco Werelderfgoed;
  • een aantal Wederopbouwgebieden;
  • beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • rijksmonumenten.

Ook de Nationale landschappen zijn van nationaal belang, maar de bescherming hiervan ligt bij de provincies. 

Provinciaal beleid

Provincies geven met hun beleid aan welke landschappen ze waardevol vinden. Het milieueffectrapport beschrijft daarom het beleid van de provincie(s) waarin het project plaatsvindt. Als is vastgelegd welke waarden de provincie wil behouden geldt aantasting van die waarden als negatief effect in het milieueffectrapport.

Gemeentelijk beleid

Steeds meer gemeenten ontwikkelen een landschapsontwikkelingsbeleid, bijvoorbeeld in een landschapsontwikkelingsplan. Deze vermeldt welke landschappelijke waarden er binnen de gemeente zijn en ook welke waarden de gemeente wil behouden of versterken. Ook geeft het houvast om te bepalen wat een negatief of positief effect is. 
Gemeenten nemen vaak de beslissingen over ontwikkelingen in het buitengebied, bijvoorbeeld over woningbouw, bedrijventerreinen en de vestiging of uitbreiding van intensieve veehouderij. Kijk daarbij of bestaand beleid wordt meegenomen bij de effectbepaling.