Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage

Bewoners en bestuurders vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen aansluiten en bijdragen aan de identiteit van een gebied. Cultureel erfgoed speelt daarom vaak een rol bij ruimtelijke planvorming. In een milieueffectrapport voor een ruimtelijk plan of project is cultureel erfgoed – als onderdeel van de leefomgeving – een van de onderwerpen.
Erfgoed in milieueffectrapportage is wettelijk geregeld. In de Europese m.e.r.-richtlijnen en de Wet Milieubeheer staat dat cultureel erfgoed een integraal onderdeel moet zijn van een milieueffectrapport.
Factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage  

Wat valt er onder cultureel erfgoed?  

  • Historische geografie: landschappelijk erfgoed, zoals verkavelingspatronen en landschapselementen.
  • Archeologie: sporen en resten van menselijke aanwezigheid in de bodem, op land en in water.
  • Historische (steden)bouw: gebouwd erfgoed, zoals monumentale kastelen en boerderijen en beschermde stads- en dorpsgezichten.