Geur en veehouderij

Het milieueffectrapport geeft inzicht in de geuremissie en geurbelasting. De geurbelasting wordt bepaald met het rekenmodel V-Stacks Vergunningen. De geur vanuit stallen wordt getoetst aan de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) of als deze beschikbaar zijn, aan de geurnormen uit de gemeentelijke geurverordening.
Gezien de grootte van de meeste m.e.r.-plichtige veehouderijen vragen we in veel gevallen om binnen de omgevingstoets ook inzicht te geven in de cumulatieve geurbelasting met het rekenmodel V-Stacks Gebied. Hierbij wordt ook de achtergrondgeurbelasting van andere, al aanwezige veehouderijen in de omgeving betrokken. Ook van andere geurbronnen, zoals brijvoerproductie en mestbewerking en –verwerking, moeten de gevolgen voor de geurhinder beschreven worden.