Klimaatagenda Nederland

Landelijk
Nederland heeft ingestemd met het VN Klimaatakkoord waarover in 2015 in Parijs afspraken zijn gemaakt. Het akkoord heeft als doel: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 ⁰C met zicht op een beperking tot 1,5⁰C.  
In de Klimaatagenda van het ministerie van IenM staat hoe de Rijksoverheid de klimaatverandering aanpakt. Ook beschrijft de agenda wat Nederland nationaal en internationaal wil bereiken, samen met andere partijen in binnen- en buitenland (bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere overheden).
In het regeerakkoord van 2017 schrijft het kabinet dat zij in de EU wil pleiten voor 55% minder uitstoot van CO² in 2030. Als dat niet lukt wil het kabinet ambitieuzere afspraken maken met gelijkgestemde landen uit Noordwest-Europa. Het kabinet wil bovendien een nationaal Klimaat- en energieakkoord opstellen. De hoofdlijnen van de afspraken over klimaat en energie komen in een Klimaatwet. 

Lokaal klimaatbeleid
Gemeenten, provincies en waterschappen voeren, ondersteund door het Rijk, zelf een klimaatbeleid. Zo is de Lokale Klimaatagenda 2011-2014 opgesteld, met voorbeelden van maatregelen die makkelijk op grote schaal zijn toe te passen, zoals bestaande woningen en gebouwen energiezuiniger maken, zuinige vervoermiddelen (bijvoorbeeld de fiets of openbaar vervoer) aantrekkelijker maken voor reizigers en zorgen voor voldoende oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

Deltaprogramma
Het Deltaprogramma voor 2018 bevat voor het eerst een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie: een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. In het plan staat onder meer dat alle gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk een klimaatstresstest gaan uitvoeren.