Planning

Als laatste de planning

Aandachtspunten

  • Een open deur maar toch: maak een realistische planning. Denk aan vakantieperiodes, ruimte om nieuwe inzichten een plek te kunnen geven en tegenslag en risico’s op te vangen. Een iteratief (ontwerp)proces moet ruimte bieden om nieuwe inzichten op waarde te schatten en te verwerken. 
  • Reserveer eventueel tijd voor informatiebijeenkomsten voor opdrachtnemers, een mondelinge toelichting op de uitvraag of een dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s).
  • Neem de hele context mee in de planning: 
    • houd rekening met advisering van (wettelijke) adviseurs en klankbordgroepen én de tijd die nodig is om deze adviezen een plek te geven. 
    • houd rekening met het participatieproces en bestuurlijke afstemming. 
  • Gebruik de (tussen)stappen uit de mer om het participatieproces te voeden en laat de opbrengsten van het participatieproces terugkomen in milieueffectrapportage. Maak in het milieueffectrapport inzichtelijk hoe dit een plek heeft gekregen.
  • Lever (concept) stukken vóórafgaand aan de formele terinzagelegging al aan bij de Commissie mer zodat de werkgroep tijdig aan slag kan. Houd rekening met een advies waarin om een aanvulling op één of meerdere onderdelen gevraagd wordt. 

Na afloop
Neem de tijd voor een goede evaluatie. Kijk naar het gehele proces en specifiek naar milieueffectrapportage, inclusief het inkoopproces. Evalueer met de eigen organisatie en met de adviseur. Deel de lessen met elkaar en gebruik ze bij een volgende ronde!