Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 8 - 20 december 2021

 • Milieueffecten gaswinning Ternaard nog onvoldoende in beeld
 • Laat omgevingseffectrapport aansluiten bij integrale ambities Omgevingsvisie Sliedrecht
 • Waterkwaliteit verbetert niet genoeg met voorgestelde aanpak Actieprogramma Nitraatrichtlijn
 • Tarieven voor 2022 blijven vrijwel gelijk
 • Jurisprudentie: Dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge
 • Jurisprudentie: Natuurvergunning Windpark De Pals
 • Nieuwe online kennissessies op de agenda. Schrijf je ook in!
 • Fijne feestdagen en een goed, gezond 2022!
 
  Gaswinning delfstofwinning en ontgrondingen

Milieueffecten gaswinning Ternaard nog onvoldoende in beeld

Onlangs kwam het advies over het milieueffectrapport voor de gaswinning bij Ternaard uit. Er is op behoorlijk wat punten meer informatie nodig. Over onder meer diepe bodemdaling, kleine kweldergebieden, de natuur en broedvogels ontbreekt informatie. Ook stikstofdepositie en de effecten op archeologische waarden zijn nog onvoldoende in beeld, net als de effecten op de bodem bij aanleg van de transportleiding. De Commissie adviseert minister Blok van Economische Zaken en Klimaat het rapport aan te vullen voordat hij een besluit neemt over de vergunning.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1522384868

Laat omgevingseffectrapport aansluiten bij integrale ambities Omgevingsvisie Sliedrecht

De woningbouwopgave staat centraal in het omgevingseffectrapport bij de omgevingsvisie van Sliedrecht. De integrale benadering van de gemeentelijke ambities, komt in het omgevingseffectrapport nog te weinig terug. Kansen voor de leefomgeving blijven hierdoor buiten beeld, zegt de Commissie in haar advies. Laat zien hoe de ambities te bereiken zijn, wat prioriteiten zijn en hoe Sliedrecht hiermee aan de slag gaat.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  waterbeheer

Waterkwaliteit verbetert niet genoeg met voorgestelde aanpak Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Om de waterkwaliteit te verbeteren zijn meer maatregelen nodig. Dat zegt de Commissie over het milieueffectrapport bij het concept van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn. Het Actieprogramma staat niet op zichzelf, het heeft raakvlakken met bijvoorbeeld klimaatverandering, de stikstofaanpak, al geplande natuurmaatregelen. Ontwikkel en onderzoek het Actieprogramma in samenhang met deze onderwerpen, adviseert de Commissie. Dit sluit ook aan bij de integrale aanpak volgens de Omgevingswet. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie voor de milieueffectrapportage

Tarieven voor 2022 blijven vrijwel gelijk

De tarieven voor advisering door de Commissie blijven in 2022 gelijk aan die van 2021. Alleen een inflatiecorrectie van 1,8% is doorgevoerd. Minister Visser van IenW heeft de tarieven goedgekeurd. Bij het bepalen van de hoogte wordt gekeken naar wie bevoegd gezag is in de moederprocedure. Daarbinnen bepaalt de complexiteit van het m.e.r.-traject het tarief. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  vrouwe justitia shutterstock_50000521

Jurisprudentie: Dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge

De rechter deed dit najaar uitspraak over een dijkverbeteringsplan in de dorpskern van Baambrugge. Die oordeelde dat in een m.e.r.-beoordeling de vraag of er alternatieven zijn, niet relevant is bij de beoordeling of het project belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. En dus bij de vraag of er een m.e.r. moet worden gedaan.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  rechter met hamer shutterstock_2080475

Jurisprudentie: Natuurvergunning Windpark De Pals

De Raad van State deed uitspraak in de zaak over een natuurvergunning voor windpark De Pals in Noord-Brabant. Bij het bepalen van de gevolgen van stikstofdepositie voor een Vlaams Natura 2000-gebied, kan het bevoegd gezag niet uit gaan van de Vlaamse wijze van beoordeling van die gevolgen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  IMG_0103

Nieuwe online kennissessies op de agenda. Schrijf je ook in!

We hebben in de eerste maanden van 2022 verschillende online kennissessies gepland:

 • 27 januari: Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?
 • 1 februari: Omgevingsvisie en milieueffectrapportage
 • 8 februari: Omgevingsplan en milieueffectrapportage
 • 29 maart: Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Kijk op onze website voor meer info over de sessies en om je aan te melden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Natuur bloemen

Fijne feestdagen en een goed, gezond 2022!

Wij wensen iedereen, al is het ook dit jaar anders dan anders, fijne feestdagen en een heel voorspoedig, gezond nieuw jaar. Met onafhankelijke adviezen en actuele m.e.r. kennis hopen wij u in 2022 online en vooral ook weer live te ontmoeten!