Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 - 20 mei 2020

  • Natuurherstel vraagt om scherpere keuzes
  • U denkt na over uw omgevingsplan? Meld u aan als pilotgemeente! Dat loont
  • Circulariteitsbeoordeling gebiedsontwikkeling Grebbedijk
  • Oud-voorzitter Kees Linse geridderd
  • Omgevingseffectrapport kan omgevingsvisie Nijmegen naar hoger plan tillen
  • Ook op 11 en 16 juni online kennissessies omgevingsvisie en m.e.r.
  • Hans Cohen (1923-2020)
 
  regte heide pilot

Natuurherstel vraagt om scherpere keuzes

De Commissie ziet veel projecten langskomen gericht op herstel van natuurgebieden. Het valt daarbij op dat het al een uitdaging is om de bestaande natuur te behouden, terwijl in veel gevallen de natuur juist moet worden uitgebreid of verbeterd. Dit zal niet lukken met alleen ‘eenvoudig’ natuurherstel. Het is ook nodig om stikstofemissie aan de bron te verminderen en de waterhuishouding rondom de natuurgebieden te wijzigen. De Commissie adviseert de minister scherpere keuzes te maken in haar beleid om stikstofschade terug te dringen en om de natuurdoelen te halen.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  binckhorst Den Haag

U denkt na over uw omgevingsplan? Meld u aan als pilotgemeente! Dat loont

Het ministerie van BZK maakt financieel een nieuwe ronde pilots mogelijk! Nu aan de slag met uw omgevingsplan en milieueffectrapport, met advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Als pilotgemeente kunt u zo volop ervaring op doen en experimenteren. En met een financiële bijdrage van het ministerie wellicht extra aantrekkelijk in deze tijd. De gemeenten Boekel, Amsterdam, Katwijk en Rijssen-Holten gingen u al voor. Over hun ervaringen leest u meer op onze website. Wilt u meedoen als pilotgemeente of eerst meer weten? Belt of mailt u dan met Annemarie Wagenmakers, awagenmakers@eia.nl of 030 234 7638.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Dijkversterking

Circulariteitsbeoordeling gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Verschillende overheden hebben als onderdeel van de duurzaamheidsambities voor de gebiedsontwikkeling Grebbedijk samen een beoordelingskader circulariteit opgesteld. Aan de Commissie is gevraagd hoe circulariteit bij de planuitwerkingsfase voor de gebiedsontwikkeling in het milieueffectrapport kan worden getoetst en of de Circulaire Peiler breder kan worden ingezet in de grond- weg- en waterbouw. De Commissie heeft hiervoor een aantal aanbevelingen gedaan.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  JdH-20181218 Commissie MER 221_Foto Jelmer de Haas

Voormalig voorzitter Kees Linse geridderd

Oud-voorzitter Kees Linse is op 28 april benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zeer verdiend natuurlijk! Kees liet weten blij en aangenaam verrast te zijn. De Commissie feliciteert Kees van harte met deze mooie onderscheiding. 

 
bollen ter afscheiding
  Advies

Omgevingseffectrapport kan omgevingsvisie Nijmegen naar hoger plan tillen

De gemeente Nijmegen wil een omgevingsvisie met daarin het integrale langetermijnbeleid voor de fysieke leefomgeving met thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid. Nijmegen vroeg advies aan de Commissie over het omgevingseffectrapport bij de visie. De Commissie adviseert om de acht ruimtelijke keuzes uit de omgevingsvisie verder te onderzoeken, omdat dan duidelijk wordt of de keuzes reëel en haalbaar zijn. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1320052076

Ook op 11 en 16 juni online kennissessies omgevingsvisie en m.e.r.

Veel gemeenten en provincies zijn al gestart met het maken van hun omgevingsvisie. Het is een langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de gemeente. Niet eenvoudig om nu al inschattingen en keuzes te maken tot bijvoorbeeld 2050. Bij de omgevingsvisie hoort ook een milieueffectrapport. Voordeel van het milieueffectrapport is dat het helpt om de effecten op de leefomgeving goed in beeld te brengen en keuzes te onderbouwen. We hebben twee nieuwe online kennissessies gepland: 11 en 16 juni. 

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Commissie milieueffectrapportage Utrecht

Hans Cohen (1923-2020)

Met leedwezen hebben we kennis genomen van het overlijden van onze oud-voorzitter Hans Cohen. 

Hans was de eerste voorzitter van de Commissie m.e.r. en heeft onze organisatie op een fantastische wijze op de kaart gezet. 

De voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en medewerkers van de Commissie leven mee met zijn familie.

Lees meer