Opmerkelijk 
 

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 5 - 17 juni 2020

  • Jaarverslag 2019: Milieueffectrapport Nederland onder druk
  • Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie
  • Annemie Burger nieuwe plaatsvervangend voorzitter
  • Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Nijmegen bijna compleet
  • Natura 2000 Ontwikkelopgave Buurserzand-Haaksbergerveen
  • Jurisprudentie: Recreatie Bergen op Zoom
  • Jurisprudentie: Buitengebied Doetinchem
  • Nieuwe factsheet Circulariteit en milieueffectrapportage
 
  JV19

Jaarverslag 2019: Milieueffectrapport Nederland onder druk

De stikstofcrisis zette in 2019 de schijnwerpers op de slechte staat van natuurgebieden. Energietransitie, klimaatmaatregelen, woningbouw en het landelijk gebied: thema’s waarover nu belangrijke besluiten worden genomen. Milieueffectrapportage ondersteunt die besluiten met de noodzakelijke en juiste informatie over de omgevingseffecten. Desondanks zag de Commissie het aantal adviezen dalen in 2019: 130 adviezen, veel minder dan voorgaande jaren.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  shutterstock_1320052076

Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie

Veel gemeenten zijn gestart met het maken van hun omgevingsvisie: de langetermijnvisie op de inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving. De keuzes hiervoor zijn lastig, maar zijn wel de basis voor beleid, regels en belangrijk voor het omgevingsplan, de programma’s en vergunningen. Hoe maak je de keuzes voor de omgevingsvisie? Hoe weeg je alle belangen af? De VNG schreef er de handreiking Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie over.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Annemie Burger

Annemie Burger nieuwe plaatsvervangend voorzitter

Annemie Burger (62) is vanaf 1 mei 2020 benoemd als plaatsvervangend voorzitter van de Commissie m.e.r. Naast plaatsvervangend voorzitter is Annemie ook werkzaam als zelfstandig adviseur en als voorzitter van het Audit Committee van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Annemie vult de vacature in die ontstond door de pensionering van een plaatsvervangend voorzitter. Het college van voorzitters is met de benoeming van Annemie weer compleet.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Groene stad shutterstock_1121792063

Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie Nijmegen bijna compleet

De milieueffecten voor de Omgevingsvisie Nijmegen zijn, op natuur na, goed beschreven in het aangepaste omgevingseffectrapport, zegt de Commissie in haar advies. De gemeenteraad van Nijmegen wil een omgevingsvisie vastleggen, met daarin het integrale langetermijnbeleid voor de fysieke leefomgeving met thema’s als energie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, wonen, werken, mobiliteit, duurzaamheid en gezondheid. Over de risico’s voor beschermde natuur ontbreekt nu nog informatie in het rapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Landschap cultuurhistorie

Natura 2000 Ontwikkelopgave Buurserzand-Haaksbergerveen

De milieueffecten voor het natuurherstelproject van beschermd natuurgebied Buurserzand - Haaksbergerveen zijn goed beschreven in het milieueffectrapport, vindt de Commissie. Monitoring is wel van groot belang om te zien of de doelen echt worden gehaald. Het behoud van de aanwezige natuurwaarden blijkt namelijk nu al een uitdaging. De gevolgen van klimaatverandering en toenemende stikstofdepositie maken dit in de toekomst nog moeilijker.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 5 vrouwe justitia

Jurisprudentie: Recreatie Bergen op Zoom

De rechter oordeelde in de uitspraak over het bestemmingsplan Poortgebied Bergsche Heide in Bergen op Zoom onder meer dat als blijkt dat vanwege stikstofdepositie er een passende beoordeling nodig is voor een bestemmingsplan, er een milieueffectrapport moet worden gemaakt en dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling dan niet voldoende is.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Buitengebied Doetinchem

In de zaak over het buitengebied Doetinchem oordeelde de rechter onder andere dat op grond van artikel 19j van de toen geldende Natuurbeschermingswet de gevolgen voor Natura 2000-gebieden in beeld moeten worden gebracht ten opzichte van de feitelijk bestaande planologisch legale situatie voorafgaand aan de planvaststelling.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  circulariteit

Nieuwe factsheet Circulariteit en milieueffectrapportage

Circulariteit kan bijdragen aan minder milieu- en omgevingseffecten omdat het zich richt op efficiënter gebruik van grondstoffen, materialen, producten en afval. Maar wat is circulariteit precies en op welke manier kan circulariteit het beste een plek krijgen in milieueffectrapportage? We schreven er een factsheet over.

Lees meer