Commissie m.e.r.

Commissie m.e.r. Jaarverslag 2019

De stikstofcrisis zette in 2019 de schijnwerpers op de slechte staat van veel van onze natuurgebieden. Energietransitie, klimaatmaatregelen, woningbouwopgave en de inrichting van het landelijk gebied: allemaal thema's waarover nu belangrijke besluiten worden genomen. Milieueffectrapportage ondersteunt die besluiten met de noodzakelijke en juiste informatie over de omgevingseffecten. Tegelijk staat milieueffectrapportage in Nederland onder druk. Dat was de conclusie van zowel onderzoeksbureau Investico als Arcadis die beide in 2019 onderzoek deden naar de kwaliteit en kwantiteit van milieueffectrapportage. De Commissie ziet die conclusie bevestigd in de 130 adviezen in 2019, het laagste aantal adviezen sinds 1992. Het weerspiegelt zich ook in het financiële resultaat in 2019, dat nu nog kan worden opgevangen door de financiële reserves. In 2020 gaan veel gemeenten en provincies aan de slag met het milieueffectrapport bij hun omgevingsvisie en omgevingsplan. De Commissie kijkt daar naar uit.

Internationaal is milieueffectrapportage volop in ontwikkeling. In steeds meer lage en middeninkomenslanden wordt bijvoorbeeld plan-m.e.r. opgenomen in wet- en regelgeving en zijn sociale effecten standaard onderdeel van effectrapportage. In 2019 is het aantal adviezen van de Commissie gedaald. We verwachten dat dit - mede door een toenemende vraag van de RVO - de komende jaren er anders uit zal zien. Daarentegen is het aantal landen waar de Commissie bijdraagt aan het versterken van het m.e.r.-systeem dit jaar gegroeid. We hebben veel trainingen gegeven over de toepassing van plan-m.e.r., sterktes en zwaktes van m.e.r-systemen in kaart gebracht en over m.e.r.-wetgeving geadviseerd. Tot slot zijn we in 2019 met de Wereldbank begonnen een methodiek te ontwikkelen om in beeld te brengen in welke mate landen in staat zijn om milieu- en sociale aspecten goed in hun besluitvorming en projectmanagement te integreren.

Adviezen Nederland

201945 verplicht85 vrijwillig
201863 verplicht81 vrijwillig
201784 verplicht84 vrijwillig

Activiteiten Internationaal

201934 adviezencapaciteitsontwikkeling 25 landen
201842 adviezencapaciteitsontwikkeling 20 landen
201744 adviezencapaciteitsontwikkeling 22 landen

januari

Commissie klaar voor hoos omgevingsvisies en omgevingsplannen

De meeste provincies en gemeenten zijn druk bezig met hun omgevingsvisie en omgevingsplan. Het bijbehorende milieueffectrapport bevat andere onderwerpen dan het klassieke rapport. Hoe breng je als gemeente integraal de effecten in de toekomst in beeld van energietransitie, klimaatadaptatie of gezondheid? Hoe bouw je de monitoring in? Samen met pilotgemeenten deed de Commissie hier de afgelopen jaren al ruim ervaring mee op. In 2019 bleek het aantal milieueffectrapporten bij omgevingsvisies en omgevingsplannen dat bij de Commissie langskwam gering. Dit kan niet anders betekenen dan dat de Commissie de komende jaren nog veel milieueffectrapporten ter toetsing krijgt van de 355 gemeenten en 12 provincies. De Commissie is er klaar voor!

Nederlandse investeringen in Kenia: meer aandacht voor participatie

We hebben de milieueffectrapporten voor twee watervoorzieningsprojecten in Kenia getoetst. Eén van onze adviezen is dat er meer aandacht moet worden besteed aan participatie. De Keniaanse m.e.r.-wet heeft verplichtingen om de bevolking in alle fases van het m.e.r. te betrekken. Daarnaast zorgt goede participatie ook voor meer draagvlak.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ondersteunt Nederlandse investeringen in het buitenland. Voor veel investeringen moet volgens nationale wetgeving een m.e.r. worden gedaan. Op verzoek van de RVO adviseert de Commissie over m.e.r.-plicht, -proces en - rapport. Wij hebben dit jaar 21 adviezen uitgebracht, met name gericht op publieke infrastructuur projecten.

februari

nieuwe directeur

maart

Luchtvaartnota vraagt om meetbare milieudoelen

Strengere milieueisen of maximaal tegemoetkomen aan de vraag? Dat zijn twee van de vier beleidslijnen die voor de luchtvaartnota 2020-2050 worden uitgewerkt en vergeleken. De Commissie adviseerde de verschillende lijnen aan te scherpen en te laten zien hoe doelen rond klimaat, leefomgevingskwaliteit, veiligheid en economie haalbaar zijn. Voor de luchtruimherziening adviseerden we te onderzoeken hoe vliegroutes volksgezondheid, klimaat en natuur beïnvloeden en hoe die invloed kan worden ingeperkt. Het Adviescollege Stikstofproblematiek lieten we op verzoek weten dat onvoldoende is onderbouwd dat groei van Schiphol de natuur niet aantast. In 2020 wordt hierover ongetwijfeld verder gesproken.

Compensatie voor onteigening

Bij onteigening van land moet er aandacht en compensatie zijn voor de belanghebbenden. Dit is ook vastgelegd in internationale protocollen. De vraag is of dit voldoende is verankerd, of dat er een nieuw protocol moet worden ontwikkeld? Op verzoek van LANDdialogue hebben wij hierover een advies gepubliceerd waarin we aangeven dat er voldoende standaarden aanwezig zijn. Alleen is niet iedereen hiervan op de hoogte dan wel worden ze niet altijd juist geïmplementeerd. De vraag is of een nieuw protocol dit oplost.

Dit advies is onderdeel van ons programma voor duurzaamheids-advisering. Ambassades en directies van DGIS kunnen de Commissie benaderen voor advies over integratie van duurzame afwegingen in het ontwikkelen van programma's en beleid.

april

Feestelijk debat ter ere van 25 jaar internationale afdeling!

EU: Nederland moet wetgeving rond milieueffectrapportage verbeteren

mei

Voorkomen van conflicten in Mali

Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tekende in juli een overeenkomst met de Malinese autoriteiten voor de uitvoering van een duurzaam ontwikkelingsplan voor het Sourou-gebied. Voor dit plan is een strategisch m.e.r. gedaan, één van de eerste in Mali. Het plan investeert in sociaal-economische en milieuprojecten die bijdragen aan klimaatadaptatie. Daarmee wil het condities scheppen om conflicten in het gebied te voorkomen. Wij hebben de afgelopen 2 jaar het strategisch m.e.r. begeleid. Een zeer boeiend proces, dat naar ieders tevredenheid is afgerond en volgens de stakeholders heeft geleid tot onderling vertrouwen en betrokkenheid.

Hoe nu verder met de stikstof?

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gaf ruimte aan economische ontwikkelingen. Dit was mogelijk, omdat met het PAS de neerslag van stikstof zou dalen door bestaand beleid en extra maatregelen. Eind mei 2019 oordeelde de rechter echter dat het PAS niet meer gebruikt mag worden als basis voor activiteiten. Vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, werd namelijk toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo'n toestemming 'vooraf' mag niet (meer), aldus de rechter. Het leverde veel rumoer in Nederland op. De Commissie was in 2015 al huiverig voor te veel optimisme over het positieve effect van de in het PAS opgenomen herstelmaatregelen voor de natuur. De adviezen over aangekondigde natuurherstelprojecten maken duidelijk dat natuurbehoud een uitdaging is en steeds moelijker wordt. Hoe de Commissie hierover denkt, leest u op onze website.

juni

Onderzoek Investico: Overheid draait verplichte milieustudie stilletjes de nek om

juli

Masterplan Manila Bay: vele uitdagingen voor stadsplanning

Manila groeit snel en staat voor grote milieu en sociale uitdagingen die sterk met elkaar samenhangen. Samen met Nederlandse partijen werkt de Filipijnse overheid aan een masterplan voor duurzame ontwikkeling van de kustzone. Wij adviseren de overheid over de rol van milieueffectrapportage in dit proces. De Commissie heeft gekeken naar de beste timing voor plan-m.e.r. in de complexe en snel veranderende institutionele context van Manila Bay. De toegevoegde waarde zit vooral in het vertalen van de duurzaamheidsdoelen voor de hele baai naar concrete, sectorale actieplannen. Bijvoorbeeld op het gebied van afvalmanagement en landaanwinning. Voorwaarde is dat de overheidspartij het instrument omarmt, want op planniveau is m.e.r. (nog) niet verplicht in de Filipijnen.

Milieueffectrapport ondersteunt regionale energiestrategie

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is het opstellen van regionale energiestrategieën (RES). In 30 regio's wordt onderzocht waar en hoe het best duurzame elektriciteit door wind en zon opgewekt kan worden, in die regio. Ook wordt gekeken naar de warmtebronnen die bruikbaar zijn zodat wijken en gebouwen kunnen stoppen met aardgas. Door vroeg in het proces een milieueffectrapport voor een RES te maken wordt de besluitvorming optimaal onderbouwd met milieuinformatie. Het advies van de Commissie geeft handvatten voor het opstellen van het milieueffectrapport. Als extra hulpmiddel maakten we ook een infographic en een factsheet. In 2020 organiseren we weer RES-kennissessies om u te ondersteunen. Houd hiervoor de website in de gaten!

augustus

ESY - mapping in Jordanië: meer participatie in m.e.r.-regelgeving?

"Ieder land dat zijn m.e.r. systeem wil verbeteren, zou een ESY-mapping workshop moeten volgen", aldus een deelnemer aan de workshop in Amman in november. Als gevolg van de mapping in Jordanië, bekijkt de lokale m.e.r.-autoriteit of er meer regelgeving voor participatie nodig is. Want volgens alle stakeholders is dit nu nog onvoldoende verankerd.

Begin 2019 hebben we samen met het 'Southern African Institute for Environmental Assessment' de nieuwe ESY-MAP uitgerold. In een interactieve workshop analyseren stakeholders de sterktes en zwaktes van hun m.e.r.-systeem. Inmiddels zijn er 3 pilot ESY-mappings uitgevoerd in Oeganda, Guinée en Jordanië.

september

Sociale effecten meenemen in een milieueffectrapport: zo logisch

In milieueffectrapporten draait het allang niet meer alleen om de 'traditionele' milieueffecten als geur- en geluidhinder. Er is steeds meer aandacht voor de effecten van een plan op bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, voorzieningen en sociale inclusiviteit. Voor de Guisweg in Zaanstad en de ontwikkeling van het Havenkwartier in Amsterdam-Noord werd de Commissie gevraagd ook de sociale aspecten van het plan te betrekken in haar advies. Bovendien schreven we er in 2019 een factsheet over. In 2020 verschijnt een handreiking over sociale effecten en milieueffectrapport. We laten het u weten als deze klaar is.

oktober

november

Auditcommissie en reviewboard

Naast het adviseren over milieueffectrapporten is de Commissie, als onafhankelijk orgaan, actief als auditcommissie en reviewboard. Net als voorgaande jaren, adviseerden auditcommissies over de programma's die de effecten monitoren van de aardgaswinning in de Waddenzee en over de effecten van zoutwinning in de Waddenzee. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bekijkt de Commissie, samen met het RIVM, als reviewboard naar de stikstofberekeningen van Lelystad Airport. Het advies van het reviewboard wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.

Shared Resources and Joint Solutions: m.e.r. voor het versterken van dialoog

De Commissie was in 2019 op diverse plekken in de wereld betrokken bij trainingen met lokale en Nederlandse IUCN- en WWF-partners. De trainingen zijn onderdeel van het meerjarig 'SRJS' programma dat zich richt op versterking van de rol van stakeholders in besluitvorming over een landschap.

In november droegen wij in Guyana bijvoorbeeld bij aan een training over toetsing van milieueffectrapporten, in Suriname over m.e.r.- richtlijnen voor de olie en gassector en in de Filipijnen over de toepassing van strategisch m.e.r. voor gebiedsontwikkelingsplannen.

december

Meer feiten, cijfers, adviezen Nederland

Daling aantal adviezen zet door in 2019

In 2019 brachten we 130 adviezen uit. Het laagste aantal sinds 1992 toen de Commissie 143 adviezen uitbracht en het is ongeveer een derde van de adviezen in de jaren 2008-2010. Sinds 2010 zien we een bijna continue daling. Ter illustratie de laatste twee jaar: 168 adviezen in 2017 en 144 adviezen in 2018.

Verplichte - vrijwillige adviezen

Van de 130 adviezen waren 45 verplichte toetsingsadviezen en 85 vrijwillige adviezen over bijvoorbeeld de benodigde inhoud van een milieueffectrapport.
De dalende trend in het aantal verplichte toetsingsadviezen zet door: 45 in 2019, tegen 84 in 2017 en 63 in 2018. En niet te vergelijken met de bijna 200 verplichte toetsingen in 2013.
De afgelopen jaren zijn de aantallen vrijwillige adviezen redelijk stabiel, schommelend rond de 80 per jaar. Binnen de vrijwillige adviezen zagen we een toename van het aantal adviezen over de benodigde inhoud van een milieueffectrapport, van 35 in 2018 naar 51 in 2019.

Stijging infrastructuur, daling waterprojecten

Opvallend in 2019 was de stijging van het aantal nieuwe infrastructuurprojecten, inclusief luchtvaartterreinen: van 2 adviezen in 2018 naar 9 in 2019. Terwijl de waterprojecten een forse daling laten zien, van 26 in 2018 naar 12 in 2019. Waarschijnlijk komt dit door een piek in 2018 voor adviezen over het hoogwaterbeschermingsprogramma.
De ambities uit de Nationale Woonagenda om het woningtekort terug te dringen zien we niet terug in het aantal getoetste milieueffectrapporten: 9 toetsingsadviezen in 2019, tegen 13 in 2018 en nog 26 in 2017. Het spelende stikstofprobleem en de komende Omgevingswet zijn hiervoor mogelijk verklaringen.

Rijksoverheid laat vrijwel geen zienswijzen meenemen

Er is meer draagvlak voor een overheidsbesluit als inwoners inspraak hebben en zienswijzen kunnen indienen. Wij menen dat onze advisering aan kwaliteit wint met inzicht in de zienswijzen. In de praktijk blijkt echter dat maar iets meer dan 50 procent van de overheden ervoor kiest om ons zienswijzen mee te laten nemen. Opvallend detail is dat de Rijksoverheid vrijwel geen zienswijzen laat meenemen, met uitzondering van de grootschalige energieprojecten. Wat ons betreft een actiepunt voor 2020.

Kwaliteit milieueffectrapporten zorgelijk, na aanvulling 60 procent milieueffectrapporten volledig

In de meeste van de in 2019 getoetste milieueffectrapporten ontbrak belangrijke milieuinformatie. Dit is zorgelijk en een voortzetting van de trend van de afgelopen jaren. Er ontbrak in de rapporten vooral informatie over de effecten op Natura 2000-gebieden. De huidige stikstofproblematiek draagt hier hoogstwaarschijnlijk aan bij. Ook milieuvriendelijker alternatieve oplossingen en leefomgevingseffecten, als lucht en geluid, krijgen nog steeds te weinig aandacht. In een derde van de gevallen zijn de rapporten aangevuld en nogmaals door ons getoetst. Daarna was 60 procent compleet.

Meer feiten, cijfers, adviezen Internationaal

In het buitenland doen wij deels hetzelfde werk als in Nederland, namelijk advisering over richtlijnen en toetsing van milieueffectrapporten. Daaraast besteden wij een groot deel van onze tijd aan andere activiteiten zoals advisering over m.e.r. wet- en regelgeving, coaching van strategische m.e.r. processen, training van m.e.r. autoriteiten en NGO's en screening van projectvoorstellen op lokale m.e.r. -plicht.

Sinds een aantal jaren zijn wij ook actief betrokken bij Nederlandse faciliteiten ten behoeve van de hulp en handel agenda van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wij adviseren RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) - die deze faciliteiten coördineert - over de rol van m.e.r. in de projectvoorstellen, lokale m.e.r. -plicht en het te volgen m.e.r. proces.

Als onderdeel van het Sustainability Advice programme, kan het ministerie van Buitenlandse Zaken (waaronder de ambassades) ons vragen te adviseren over integrale duurzaamheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld met betrekking tot coherentie van het buitenlandbeleid, of over milieu-, economische/sociale en institutionele duurzaamheid van specifieke programma's.

29 m.e.r. adviezen en 34 capaciteitsontwikkelingtrajecten/ activiteiten

chart
chart
chart
chart

Kennis & Communicatie

2.848 abonnees op de nieuwsbrieven

735 volgers op twitter

31 publicaties

61 presentaties

Organisatie

40 werknemers =158 deskundigen =

18Nederland +7 mannen8 vrouwen12,1 fte + 3 vacatures

16 Internationaal +5 mannen11 vrouwen13,1 fte

6 Backoffice1 man5 vrouwen4,2 fte

111 Nederland +

47 Internationaal

organogram 31 december 2019

Organogram

Financiën

De Commissie voor de milieueffectrapportage Nederland heeft in financieel opzicht geen goed jaar achter de rug. Het negatief resultaat over 2019 bedraagt ruim zevenhonderdduizend euro. De kosten voor het ontwikkelen en delen van kennis van € 265.000 komen daar bij. Het resultaat over 2019 is gecorrigeerd voor een boekingsfout in het onderhanden werk in 2018, die doorwerkt in het jaar 2019. Belangrijkste oorzaak zijn de tegenvallende opbrengsten door een forse daling van het aantal uitgebrachte adviezen van 144 naar 130. Daarnaast zijn er andere tegenvallende baten en hogere lasten voor o.a. personeels- en huisvesting. Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van het overbruggingsbudget, dat bedoeld is voor het opvangen van pieken en dalen. Het financieel resultaat over 2019 van het onderdeel Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken van de Commissie is in lijn met de begroting en past binnen de meerjarenafspraken in de subsidieovereenkomst met het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Uitgaven

€ 3.239.753 Nederland

€ 2.329.543 Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken

€ 334.572 Internationaal overig

Financiële verantwoording
Alle bedragen zijn in euro's
Exploitatiesaldo is exclusief budget voor kennis

* Jaarcijfers NL 2018 zijn in de jaarrekening 2019 gecorrigeerd.

Nederland 2019 2018*
Personeelskosten 1.864.404 1.784.475
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 1.093.530 985.914
Afschrijvingskosten 15.816 13.963
Huisvesting 121.879 106.329
Kantoorkosten 29.478 21.107
Automatisering 53.437 45.683
Algemene kosten 61.209 55.745
Totale lasten 3.239.753 3.013.216
Rente en bijzondere baten 19.241 24.693
Opbrengst binnenland 2.512.126 2.691.175
Totale baten 2.531.367 2.715.868
Saldo -708.386 -297.347
Aantal adviezen 130 144
Internationaal DGIS/Buitenlandse Zaken 2019 2018
Personeelskosten 1.456.343 1.389.341
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 654.798 689.080
Afschrijvingskosten 17.433 20.714
Huisvesting 105.139 94.177
Kantoorkosten 21.559 16.152
Automatisering 38.539 45.583
Algemene kosten 35.732 28.082
Onvoorzien 0 22.846
Totale lasten 2.329.543 2.305.975
Rente/bankkosten en bijzondere baten 3 546
Bijdragen overheid (BuZa, DGIS) 2.341.012 2.295.657
Totale baten 2.341.012 2.296.203
Saldo 11.472 -9.772
Internationaal overig 2019 2018
Personeelskosten 228.605 130.272
Vergoedingen werkgroepen (projectkosten) 105.967 66.895
Totale lasten 334.572 197.167
Totale baten internationale adviezen 327.831 187.297
Saldo -6.741 -9.870

Missie en visie

Missie

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een bij wet ingestelde onafhankelijke 'not-for-profit'-kennisorganisatie op het gebied van milieu- en omgevingseffecten. Ze gebruikt deze kennis voor het adviseren en ondersteunen van Nederlandse en buitenlandse overheden bij het integreren in besluitvorming van milieu, klimaat en leefomgeving in brede zin. Dit doet ze op gezaghebbende, integere en transparante wijze.

Visie

Door het werk van de Commissie beschikken overheden bij hun besluiten over de noodzakelijke kennis over milieu, klimaat en leefomgeving in brede zin. Hierdoor zijn besluiten van de overheid van betere kwaliteit, beter onderbouwd en breder gedragen. Daarmee levert de Commissie een bijdrage aan de integrale omgevingskwaliteit en duurzame ontwikkeling in Nederland en daarbuiten.