Opmerkelijk 
 

OpMERkelijk nr. 3 - 16 oktober 2023

  • Interview Diederik Samsom in MER-nieuws
  • Roel Sillevis Smitt: Locatiekeuze woningbouw onderbelicht in recente m.e.r.-jurisprudentie
  • Toets Nota Ruimte ook op digitalisering en de wereld van ná 2100
  • Twee locaties over voor gaswinning Vermilion in omgeving Vledderveen en Wilhelminaoord
  • Nieuwe brug over de Maas heeft negatieve effecten voor scheepvaart, natuur en de leefomgeving
  • Jurisprudentie: Vergunning veehouderij Hooge Mierde
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning geitenstal Lottum
 
  Diederik Samsom

Diederik Samsom: Omgaan met botsende belangen en schaarse ruimte

Voor een succesvolle energietransitie zijn nieuwe energienetwerken essentieel. Maar de ruimte is schaars en omgeven door botsende belangen. Hoe leggen we in deze ingewikkelde ruimtelijke puzzel de netwerken op tijd aan? In een interview met Geke Kiers van MER-nieuws gaat Diederik Samsom vanuit zijn functie (Kabinetschef van voormalig Eurocommissaris F. Timmermans) in op de energieopgave en de rol van milieueffectrapportage in de afwegingen. Diederik Samsom: "m.e.r. blijft nodig om negatieve effecten te wegen."

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  JdH-20211215 Commissie MER 302_Foto Jelmer de Haas

Locatiekeuze woningbouw onderbelicht in recente m.e.r.-jurisprudentie

Roel Sillevis Smitt, jurist bij de Commissie m.e.r., schrijft in een recent artikel: "Bouwen in uiterwaardengebieden ligt al geruime tijd onder een vergrootglas. Van de in dit tijdschrift (red. Jurispudentie Milieurecht, 25 september 2023) opgenomen uitspraak (…) gaat weinig stimulans uit om strategische locatiealternatieven voor een nieuwe ontwikkeling te onderzoeken. Terwijl juist de locatiekeuze van een ontwikkeling (‘wat komt waar?’) aanzienlijke consequenties heeft voor inrichting van onze omgeving en dus de milieueffecten. Die keuze moet vanuit milieuperspectief goed onderzocht en onderbouwd worden. Met de beperkte gebruiksruimte in Nederland is een MER essentieel gereedschap voor goede besluitvorming."

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  pexels-bradley-hook-123335

Toets Nota Ruimte ook op digitalisering en de wereld van nĂ¡ 2100

Het Rijk wil met de nieuwe nationale omgevingsvisie, de Nota Ruimte, meer regie nemen over de ruimtelijke ordening. Denk aan ruimtelijke keuzes vanwege klimaat, energie, wonen, landbouw en natuur. Het Rijk wil daarbij zorgen voor een goede kwaliteit van de leefomgeving, nu en in de toekomst. Hoewel de ruimtelijke gevolgen van digitalisering in de komende decennia onzeker zijn, is duidelijk dat bij keuzes in het ruimtelijk beleid rekening moet worden gehouden met de gevolgen van digitalisering, adviseert de Commissie m.e.r.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Advies

Twee locaties over voor gaswinning Vermilion in omgeving Vledderveen en Wilhelminaoord

Het bedrijf Vermilion wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas opsporen en winnen. Ze onderzoekt hiervoor de meest geschikte locatie. Voordat de staatssecretaris Mijnbouw hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen van negen mogelijke locaties en een aantal varianten onderzocht in een aangevuld milieueffectrapport. Na onderzoek valt een deel van de locaties af. Daardoor blijven twee mogelijke locaties over voor de aardgaswinning. Wel zijn op beide locaties aanmerkingen. Waar de een (locatie 5) negatief scoort op techniek en toekomstvastheid, maar minder slecht effect op milieu, heeft de ander (locatie 7, varianten 7-1 t/m 7-4) zeer waarschijnlijk negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden waarvoor mitigerende of compenserende maatregelen nodig zijn.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  Rotterdam

Nieuwe brug over de Maas heeft negatieve effecten voor scheepvaart, natuur en de leefomgeving

Het milieueffectrapport voor oeververbindingen in Rotterdam laat zien dat een nieuwe brug over de Maas negatieve effecten heeft voor scheepvaart, natuur en de leefomgeving. Onduidelijk is of deze knelpunten opgelost kunnen worden. Dat zegt de Commissie m.e.r. in haar advies over dit rapport.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 2 gerechtsgebouw

Jurisprudentie: Vergunning veehouderij Hooge Mierde

Initiatiefnemer heeft op 12 februari 2021 een vergunningaanvraag ingediend. Twee bestaande varkenshouderijen worden volgens deze aanvraag samengevoegd tot één inrichting. Het college heeft een revisievergunning verleend waarin beide locaties samen als één inrichting zijn aangemerkt. Binnen de inrichting mogen na vergunningverlening in totaal 10.409 vleesvarkens worden gehuisvest. Eisers zijn van mening dat vanwege de uitbreiding van het aantal varkens een project-MER opgesteld had moeten worden.

Lees meer

 
bollen ter afscheiding
  jurisprudentie 1 hamer en weegschaal

Jurisprudentie: Omgevingsvergunning geitenstal Lottum

Op 11 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas aan vergunninghouder een omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een geitenstal en opfokstal met loods aan de Losbaan 44 te Lottum. De bestaande geitenhouderij wil zo uitbreiden. In de aanvraag staat dat er maatregelen op het bedrijf zullen worden getroffen om bij een uitbreiding van het aantal dieren de emissies gelijk te laten blijven met de bestaande situatie. Het is nog niet bekend welke maatregelen er worden getroffen omdat er nog geen geschikte huisvestingssystemen beschikbaar zijn die én de emissies voldoende reduceren én een diervriendelijke huisvesting garanderen. Zolang een dergelijk huisvestingssysteem er niet is, mogen niet meer dieren gehouden worden dan in de bestaande situatie is toegestaan.

Lees meer