ECLI:NL:RVS:2011:BR5685

Betreft Bestemmingsplan De Grift III
Datum uitspraak 24-08-2011
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Dalfsen, bestemmingsplannen, m.e.r.-beoordelingsplicht, m.e.r.-richtlijn, bijlage III, bedrijventerreinen
Bronnen vindplaats Zaaknummer 201002095/1/R3

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • De ligging van het plangebied nabij een bebouwde kom maakt niet dat, ondanks dat de drempelwaarde niet wordt overschreden, toch een MER moet worden gemaakt.

Casus

Op 23 november 2009 heeft de gemeenteraad van Dalfsen het bestemmingsplan ‘De Grift III’ vastgesteld. Dit plan voorziet in een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Grift te Nieuwleusen met ongeveer 15 ha. De ontsluiting van dit deel van het bedrijventerrein is voorzien via bestaande wegen.

Volgens appellanten is ten onrechte geen MER opgesteld. Het bedrijventerrein kan aanzienlijke nadelige milieueffecten veroorzaken, zodat, ook nu de drempelwaarde van het Besluit m.e.r. niet wordt gehaald, toch een MER moet worden gemaakt

Overwegingen van de bestuursrechter
De Afdeling stelt vast dat het plan slechts voorziet in een uitbreiding van het bestaande terrein met 15 ha, zodat het totale bedrijventerrein een omvang van maximaal 60 ha kan krijgen. De drempelwaarde uit het Besluit m.e.r. van 75 ha wordt daarmee niet overschreden. Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van andere factoren die gelet op het Hof-arrest van 15 oktober 2009 (Commissie tegen Nederland, C-255/08) ertoe leiden dat toch een MER moet worden gemaakt. De ligging van het plangebied nabij de bebouwde kom van Nieuwleusen vormt geen omstandigheid die leidt tot het oordeel dat ook bij het niet overschrijden van een drempelwaarde toch een m.e.r.-beoordeling en een MER had moeten worden gemaakt.

Uitspraak
Het beroep is ongegrond.