ECLI:NL:RVS:2009:BI2630

Betreft Kustzone Polderwijk te Zeewolde
Datum uitspraak 29-04-2009
Rechtsprekende instantie  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Proceduresoort Eerste aanleg - meervoudig
Trefwoorden Zeewolde, natuur, Natura 2000-gebieden, recreatie, cumulatieve effecten, vogels, significante gevolgen, mitigerende maatregelen
Bronnen vindplaats

Zaaknummer 200800948/1

Conclusies voor de m.e.r. praktijk

  • Een recreatieproject in een Natura 2000-gebied leidt niet per definitie tot significante gevolgen. Hoewel het recreatieproject wel een gering areaalverlies tot gevolg heeft en er in beperkte mate sprake kan zijn van verstoring van vogels.
  • In een cumulatiestudie hoeft geen rekening gehouden te worden met plannen of projecten waarover nog geen concrete ruimtelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.
  • Impliciet kan uit de uitspraak worden opgemaakt dat positieve maatregelen voor de natuur, die onderdeel uitmaken van het plan, wel meegewogen mogen worden bij de beoordeling of een passende beoordeling gemaakt moet worden. Dit in tegenstelling tot mitigerende maatregelen die niet direct onderdeel uitmaken van het plan (zie de uitspraak over bestemmingsplan “De Zuiderklip” te Drimmelen en bestemmingsplan “Waterfront-Noord” te Harderwijk.

Casus

Het bestemmingsplan “Kustzone Polderwijk” is vastgesteld door de gemeenteraad van Zeewolde en goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Het bestemmingsplan voorziet in de aanleg van stranden en een eiland met daarbij behorende recreatieve voorzieningen ten noordoosten van Zeewolde. Een gedeelte van het eiland is bedoeld voor natuurontwikkeling.
In beroep is aangevoerd dat ten onrechte geen passende beoordeling is gemaakt. Argumenten voor een passende beoordeling zijn dat areaalverlies optreedt, dat de recreatiedruk verder toeneemt en dat de gevolgen van het plan cumuleren met de gevolgen van andere plannen of projecten.

Overwegingen van de bestuursrechter
Het plangebied ligt geheel binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied Wolderwijd en Nuldernauw (in de toekomst Natura 2000-gebied Veluwerandmeren). Er is onderzoek verricht naar de effecten van het plan op het Natura 2000-gebied. Het plangebied blijkt met name van belang te zijn als rustgebied voor vogels bij harde wind of mist. Op dit moment fungeert een gedeelte van het plangebied als windluwe zone voor vogels. De aanleg van het eiland zal zorgen voor een nieuwe windluwe zone. Daarnaast kunnen vogels bij harde oostenwind rusten in het gebied tussen het eiland en de stranden, wat op dit moment onmogelijk is. Verder ontstaan door de aanleg van het eiland ondiepe waterbodems, waar zich onderwatervegetatie kan ontwikkelen. Deze vegetatie kan dienen als voedselbron voor vogels. Het plan brengt dus ook gevolgen met zich mee die niet als negatief kunnen worden aangemerkt.
Met het plan is een areaalverlies van 10 hectare gemoeid. De totale oppervlakte van het Natura 2000-gebied is circa 2.600 hectare. De fysieke afname moet dan ook gering worden geacht. Later merkt de Afdeling bestuursrechtspraak overigens nog wel op dat ook een zone van maximaal 75 hectare langs de stranden en het eiland minder geschikt worden om te rusten en te foerageren.
De rust- en recreatiefunctie zullen nauwelijks conflicteren, omdat beide functies niet tegelijkertijd optreden. Het gebied wordt met name gebruikt door de meerkoet die vanaf oktober in toenemende aantallen aanwezig is. Tafel- en kuifeenden arriveren vanaf november. Recreatie vindt met name plaats in juli en augustus. Recreatieve activiteiten zouden eventueel gevolgen kunnen hebben voor de meerkoet in de maand oktober. Maar daar staat tegenover dat deze soort in een bijzonder gunstige staat van instandhouding verkeert. Surfen en zeilen buiten het recreatieseizoen zal van zeer geringe omvang zijn. Significante gevolgen van het recreatieve gebruik waarop het plan ziet moeten dan ook uitgesloten worden geacht. 
In een ander rapport zijn de gevolgen beschreven van de plannen en projecten die deel uitmaken van de zogenaamde Integrale Inrichting Veluwerandmeren. Het plan “Kustzone Polderwijk” valt hier ook onder. Hierdoor is het plan in cumulatie beschouwd. Dat de gevolgen in dit rapport zijn onderschat, zoals in beroep is aangevoerd, is niet aannemelijk gemaakt. Bovendien zijn er geen andere plannen waarover reeds concrete ruimtelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden ten tijde van de vaststelling of goedkeuring van het bestemmingsplan.

Uitspraak
Het beroep is ongegrond.