3595. Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

Het Rijk wil op de Noordzee 10 gigawatt extra windenergie opwekken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De nieuwe windenergiegebieden komen bovenop de al bestaande windenergieplannen. Voor de nieuwe gebieden is een milieueffectrapport opgesteld. Het rapport biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat milieu-informatie om nieuwe windenergiegebieden aan te wijzen. In een later stadium worden dan de milieugevolgen per project gedetailleerd in beeld gebracht.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-11-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-01-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Significant details

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft helder welke gebieden in de Noordzee niet geschikt zijn voor de windenergieopgave, of niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. De milieugevolgen van de kansrijke gebieden zijn vervolgens op hoofdlijnen goed in beeld gebracht, ook in cumulatie (alle gebieden bij elkaar).

De Commissie geeft als advies mee om in de vervolgonderzoeken te bekijken of er maatregelen mogelijk zijn om de populatie zilvermeeuwen te versterken. Ook beveelt zij aan om nader te onderzoeken wat de invloed van alle windparken is op de scheepvaartveiligheid.

Parties involved

Members of the working group

ir. Peter van der Boom, MA
dr. ir. Zwanette Jager
prof. ir. Han Ligteringen
ing. Rob Vogel

Chair: Marja van der Tas
Technical secretary: Tom Ludwig, MA

Proponent and Component Authority

Proponent
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Component Authority
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Further details

Country: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Last modified: 25 Jan 2022