998. Bedrijventerrein Messchenveld-I te Assen

Het tot ontwikkeling brengen van een groot deel van het gebied Messchenveld (Assen-Noord) als bedrijventerrein van circa 140 hectare in de eerste fase.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-12-1998 Datum kennisgeving
22-12-1998 Ter inzage legging van de informatie
16-02-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
15-12-1999 Kennisgeving MER
15-12-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
09-05-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
24-05-2000 Kennisgeving MER
24-05-2000 Ter inzage legging MER
04-07-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing b

Opmerkingen bij de advisering

In een structuurvisie heeft de gemeente Assen-Noord aangewezen als gebied voor het ontwikkelen van een bedrijventerrein. De Commissie vindt de onderbouwing in deze visie mager. Zij adviseert via een trechteringsproces op basis van milieucriteria keuzenmodellen (wonen, werken, mobiliteit, groen/water) te selecteren. Deze keuzenmodellen resulteren in een of meerdere locatiealternatieven die verder moeten worden uitgewerkt als inrichtingsalternatieven. Tevens vraagt zij aandacht voor de onderbouwing van de prognoses voor de noodzaak van het bedrijventerrein.

In het MER ontbrak informatie over de volgende onderwerpen: voorgenomen activiteit, verkeer, hydrologie, vertaling van het voorkeursalternatief in het MER naar het bestemmingsplan, leemten in kennis. Een aanvulling heeft de benodigde informatie gegeven behalve voor het aspect verkeer. In de aanvulling is uitgegaan van een gemiddeld aantal verplaatsing per hectare bedrijventerrein. Een worst-case scenario wordt niet gegeven. Daardoor ontbreekt inzicht in of de huidige voorgestelde varianten de verkeersintensiteiten bij een worst-case scenario kunnen verwerken. Tevens ontbreekt inzicht in de mogelijke effecten bij een worst-case scenario. De Commissie acht deze tekortkomingen essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Daarom adviseert zij om een tweede aanvulling op het MER op te stellen voordat het besluit wordt genomen.

Tevens worden aanbevelingen gedaan voor het evaluatieprogramma (o.a. ten aanzien van prognoses en lichthinder) en ten aanzien van hydrologische aspecten.

Op 19 oktober is het bestemmingsplan en het structuurplan vastgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Henk Janssen
ir. Wim Keijsers
drs. Allard van Leerdam
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Assen

Bevoegd gezag
Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018