994. Butaandiolfabriek Lyondell in het Botlekgebied

LCNL heeft het voornemen om op het bestaande fabrieksterrein van LCNL in de Botlek een butaandiol-(BDO-)fabriek te vestigen. De fabriek wordt ontworpen voor een maximale productiecapaciteit van 134 kton BDO, 120 kton allylalcohol, 22 kton methylpropanediol, 17 kton gamma-butyrolacton en 15 kton N-methylpyrrolidon.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-11-1998 Datum kennisgeving
25-11-1998 Ter inzage legging van de informatie
13-01-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
21-07-1999 Kennisgeving MER
21-07-1999 Ter inzage legging MER
20-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

LCNL (voorheen ACNL) heeft in 1997 een MER ingediend voor de bouw van een BDO-fabriek. In september 1998 is besloten de vergunningprocedure voor de BDO-fabriek af te breken in verband met een herevaluatie van het BDO-project door de nieuwe eigenaar Lyondell. In de onderhavige startnotitie voor de BDO-fabriek in het Botlekgebied wordt vrijwel dezelfde activiteit beschreven, alleen betreft het een andere locatie. Met betrekking tot deze locatie in de Botlek heeft de Commissie een specifiek richtlijnenadvies in briefvorm uitgebracht. Hierin heeft zij speciale aandacht gevraagd voor de motivatie van de locatiekeuze (gezien de cumulatieve milieubelasting van de Botlek/Rijnmond), de bestaande milieutoestand in het gebied en de milieugevolgen (cumulatie van milieueffecten in woongebieden: geluid, stank en externe veiligheid). De overige wijzigingen ten opzichte van het vorige initiatief gaven de Commissie geen aanleiding tot het opstellen van een nieuw richtlijnenadvies. Voor de overige adviesrichtlijnen is dan ook verwezen naar het “Advies voor richtlijnen voor het MER oprichting van een butaandiolfabriek op de Maasvlakte” (Utrecht, 22 januari 1998). 

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie inzage gevraagd en gekregen in vertrouwelijke informatie die van belang was voor de inschatting van de milieugevolgen van het voornemen. De Commissie is van mening dat in het MER plus de vertrouwelijke informatie de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming en heeft haar positieve toetsingsadvies in briefvorm uitgebracht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
prof. dr. Bert Lijklema
drs. ir. Velthuis

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Lyondall Chemical Nederland Limited (LCNL)

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 tot 1-4-2011: Oprichting geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018