993. Reconstructie N209 Hoefweg, traject Veilingen-Verlengde Australiëweg, Bleiswijk

Het gaat om de reconstructie van een deeltraject van de N209 gelegen in de ge meen te Bleiswijk en wel tussen de veiling(en) in Bleiswijk en de (toekomstige) Verlengde Australiëweg in Zoetermeer. Laatstgenoemde weg gaat mede dienen ter ontsluiting van de nieuwe wo ning bouwlocatie Oosterheem (Zoetermeer-Oost; zie m.e.r.- project nr. 778). Er is tevens relatie met het project Bedrijventerrein Bleiswijk- Noord/ Hoefweg (m.e.r. project nr. 924) aan de westkant van de N209.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-12-1998 Datum kennisgeving
02-12-1998 Ter inzage legging van de informatie
10-02-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
18-09-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-09-2002 Kennisgeving MER
30-09-2002 Ter inzage legging MER
02-12-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER samen met het akoestische rapport van 12 september 2002 aan wezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Zij doet een aantal aanbevelingen over:

 • extra maatregelen om de Kruisweg en Voorweg verkeersluw te maken en sluipverkeer over deze wegen verder te beperken;
 • de plaatselijk te treffen geluidsbeperkende maatregelen concreet te maken en als randvoorwaarden vast te leggen in het (ontwerp-)bestemmingsplan, alsmede de mogelijkheden van verkeersmanagement in het verdere planproces mee te nemen.
 • monitoring van de verkeersintensiteiten op betreffende wegdelen en van geluid- en trillingseffecten.

 • Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  drs. Allard van Leerdam
  ing. Chris Nierop Azn.
  ing. Paul Peeters

  Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
  Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Bleiswijk
  Zoetermeer
  Provincie Zuid-Holland
  Rijkswaterstaat

  Bevoegd gezag
  Bleiswijk

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

  Bijgewerkt op: 11 feb 2008