991. Windmolenpark Delfzijl-zuidoost

Het gaat om het voor nemen een grootschalig wind molenpark te realiseren op de lo ca tie Delfzijl-Zuidoost. Hierbij wordt gedacht aan circa 38 windturbines in de vermogensklasse van 1 tot 2 MW met een ashoogte van 85 me ter, hetgeen per jaar een energieopbrengst van circa 146 kWh zal geven. Na de realisatie zal het park wor den ge ëx ploi teerd door EDON Duurzaam en Koop Holding.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-10-1998 Datum kennisgeving
21-10-1998 Ter inzage legging van de informatie
23-12-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
10-11-1999 Kennisgeving MER
10-11-1999 Ter inzage legging MER
14-01-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 482. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Dingeman Boogert
drs. ing. Frank Hagg
mr. Barend Hoogendorp
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Koop Holding
N.V. EDON
Siemens Nederland N.V.

Bevoegd gezag
Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018