989. Regionaal recreatiepark landgoed Gulbergen Nuenen en Mierlo

Het plan is gericht ontwikkeling van een landgoed Gulbergen als toeristisch-recreatief gebied.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-11-1998 Datum kennisgeving
05-11-1998 Ter inzage legging van de informatie
11-02-1999 Advies uitgebracht
Richtlijnen b
11-02-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
16-06-1999 Kennisgeving MER
16-06-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing b
17-06-1999 Kennisgeving MER
17-06-1999 Ter inzage legging MER
01-11-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Het beoogde landgoed is geprojecteerd in een gebied ten oosten van Eindhoven, tussen de kernen Nuenen en Mierlo. Het betreft het gebied op en rondom de stortplaats Gulbergen, die naar verwachting in het jaar 2000 zal worden afgewerkt. Een deel van het gebied rond de stortplaats is reeds in gebruik als golfbaan. Voor stortplaats en golfbaan ( recreatieve eindaf werking’) zijn in 1992 respectievelijk 1994 milieueffectrapporten opgesteld.  

Het nu voorliggende initiatief behelst onder andere: een 36 holes golfbaan, een evenemententerrein, een wild- en roofvogelpark, een wintercentrum met ski-, rodel- en ijsbaan, een begrazingsbos, versterking van de landschapsstructuur, natuurontwikkeling bij de Hooidonksche beek, een extensief in te richten gebied, en attracties zoals een liftconstructie, een uitzichttoren, een klimwand (binnen en buiten), een roofvogeltuin, bezoekerscentra en de daarbij behorende horeca, detailhandel en bedrijfsruimten.

Voor het op te stellen MER adviseert de Commissie om duidelijk aan te geven of naast recreatieve ook ecologische doelen worden nagestreefd. Indien de activiteit effecten heeft in één of meer gevoelige gebieden zoals aangeduid in het SGR dan moet aangetoond worden wat het zwaarwegend belang van het voornemen is en of er geen alternatieve locaties mogelijk zijn. Daarnaast adviseert de Commissie om een gebiedsvisie op te stellen waarop alternatieven kunnen worden gebaseerd.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
Ad Boonman
drs. Sjef Jansen
ir. Joep Lax

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Beheermaatschappij Gulbergen B.V.

Bevoegd gezag
Mierlo
Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018