980. Baggerdepot Zandwinput Ingen (gemeente Buren)

Het betreft het voornemen om in de huidige zandwinplas in de Ingensche Waarden, gemeente Buren een stortplaats voor verontreinigde baggerspecie te realiseren. De bergingscapaciteit bedraagt binnen de huidige ontgrondingsvergunning 5,4 mln m3. Met een nieuwe ontgrondingsvergunning zou de stortcapaciteit kunnen worden uitgebreid tot 8,4 mln m3

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-09-1998 Datum kennisgeving
30-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
02-12-1998 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-11-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
12-11-2003 Kennisgeving MER
12-11-2003 Ter inzage legging MER
11-02-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Toetsingsadvies II

Opmerkingen bij de advisering

In het toetsingsadvies concludeert de Commissie dat een ongeïsoleerd depot (onderdeel van het voorkeursalternatief) niet voldoet aan de Beleidsstandpunt verwijdering baggerspecie (BVB). Aanbevolen wordt bij de vergunningverlening aan de hand van berekeningen aan te tonen dat voor de te hanteren acceptatiecriteria bij toepassing van de streefwaarden uit de Vierde Nota Waterhuishouding en minder conservatieve verdelingscoëfficiënten voldaan wordt aan het BVB. Ook wordt aanbevolen na te gaan hoe de berekende acceptatiewaarden zich verhouden tot de kwaliteit van het potentiële aanbod. Verder doet de Commissie aanbevelingen betreffende de inventarisatie van natuurwaarden, de ecotoxicologische risico’s, benzo(a)anthra ceen in de acceptatiecriteria, de eindinrichting en het evaluatieprogramma.

Bij de verdere procedure is met de aanbevelingen van de Commissie rekening gehouden. Zo heeft de initiatiefnemer gekozen voor het meeest milieuvriendelijke alternatief, een geïsoleerd depot.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jan Joziasse
prof. dr. Rob Leuven
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Henri de Brabander

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ingensche Waarden BV en Bieschbosch BV

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.3 tot 1-4-2011: Stort baggerspecie >= 500.000m3, klasse >= 3

Bijgewerkt op: 28 feb 2011