972. Oliewinning F2-blok Noordzee RWE-DEA

Veba Oil Nederland B.V. heeft, mede namens haar partners DSM en Oranje-Nassau, het voor ne men een aardolie reserve in ontwikkeling te nemen in het F2a Hanze olieveld. Dit olieveld is gelegen on ge veer 200 km ten noordwesten van Den Hel der in het Ne derlandse deel van het Continentaal plat.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-09-1998 Datum kennisgeving
24-09-1998 Ter inzage legging van de informatie
01-12-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
13-10-1999 Kennisgeving MER
13-10-1999 Ter inzage legging MER
15-12-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie oordeelde bij de toetsing dat het MER alle essentiële gegevens bevat om het milieu een volwaardige positie te geven bij de besluitvorming. Wel heeft de Commissie de initiatiefnemer gevraagd een toelichting te geven op enkele onderdelen van het MER, om het begrip van de milieugevolgen te vergroten. Daarnaast deed de Commissie enkele aanbevelingen voor het besluit. Deze hadden betrekking op leemten in kennis en op de evaluatie. 

In het MER wordt aangegeven dat er niet zozeer leemten in kennis zijn over ecologische aspecten, maar over de kwaliteit en kwantiteit van lozingen. Het MER gaat uit van aannamen met betrekking tot milieu-, ontwerp- en proces gerelateerde parameters die pas tijdens de uitvoering van de activiteit kunnen worden geverifieerd. Door monitoring zou dit moeten worden onderzocht.

De Commissie heeft verder aanbevolen dat het bevoegd gezag bewerkstelligt dat het monitoringprogramma voor de onderhavige activiteit wordt opgesteld conform algemene richtlijnen die ook zullen gelden voor andere winningactiviteiten in het gebied. Daarmee kan worden bewerkstelligd dat uniformiteit in de rapportage van evaluatieprogramma's ontstaat en in de toekomst meer duidelijkheid ontstaat over eventuele cumulatieve effecten van meerdere activiteiten, vooral wat betreft de transportactivitei ten.

Het besluit gaat niet in op deze aanbeveling. Wel worden uitgebreide voorschriften gegeven voor het doen van onderzoek naar de haalbaarheid van de herinjectie van productiewater in het reservoir.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
dr. Norbert Dankers
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Stefan Morel

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
RWE-DEA Netherlands Oil

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018