930. Schutsluis Lovink te Flevoland

De provincie Flevoland heeft het voornemen om direct ten zuidwesten van het gemaal Lovink een schutsluis aan te leggen. De sluis heeft tot doel de recreatievaart op de randmeren bij Harderwijk een directe toegang tot de vaarwegen in Flevoland te bieden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-01-1998 Datum kennisgeving
28-01-1998 Ter inzage legging van de informatie
13-03-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
31-03-1999 Kennisgeving MER
31-03-1999 Ter inzage legging MER
28-05-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Omdat de voorgenomen activiteit plaatsvindt in een gebied dat behoort tot de ecologische hoofdstructuur legt de Commissie in haar toetsingsadvies de nadruk op de hieruit voortvloeiende noodzaak tot het nemen van compenserende maatregelen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ir. Dico van Ooijen

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Flevoland

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.1 tot 1-4-2011: Aanleg primaire waterkering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018