922. Woningbouwlocatie (Strand)Poort, Almere

De gemeente beoogt in dit project binnen het gebied (Strand)Poort:  ● de bouw van 10.000 - 12.000 woningen; ● de aanleg van 160 ha. bedrijventerreinen; ● de bouw van een multifunctioneel sport- en leisurecentrum van 80 ha. voor meer dan 500.000 bezoekers; ● de aanleg van een jachthaven met 750 ligplaatsen.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
29-11-1997 Datum kennisgeving
29-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
10-02-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
15-02-1999 Kennisgeving MER
15-02-1999 Ter inzage legging MER
20-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit project is eind 1997 van start gegaan. Het betreft in dit geval een zogenaamd koepel-MER, aangezien er vier m.e.r.-plichtige activiteiten beschreven worden in één MER. 

Er is een positief toetsingsadvies afgegeven door de Commissie, maar er is daarbij wel gewezen op een aantal zaken, zoals op het feit dat de jachthaven is gelegen in de ecologische hoofdstructuur (EHS) en dat dit bij de definitieve besluitvorming conform de wettelijke vereisten betrokken dient te worden. Daarbij heeft de Comissie in het bijzonder aandacht gevraagd voor de concrete compensatie, waar bij de definitieve besluitvorming gevolg aan gegeven dient te worden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Kuijpers
ir. Joep Lax
prof. mr. Lubach
prof. dr. ir. Frans Maas
dr. Diana Prins
prof. dr. Gert de Roo

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Almere

Bevoegd gezag
Almere

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 500 ligplaatsen of >= 250 in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018