918. Dijkverbetering achter Ramspol, Sallandse Weteringen

Waterschap Groot Salland heeft het voornemen dijkverbeteringen uit te voeren in het gebied achter Ramspol omdat delen van de dijken niet voldoen aan de veiligheidsnorm van 1/1250. Twee van de gebieden waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden zijn Zwolle-IJsselkanaal (project 919) en Sallandse Weteringen (project 918).      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1997 Datum kennisgeving
17-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
23-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
16-01-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-01-2001 Kennisgeving MER
29-01-2001 Ter inzage legging MER
03-05-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenfase: 

De startnotities voor deze en een vijftal nabijgelegen dijkverbeteringstrajecten (zie projecten 914 t/m 919) vermelden dat door de aanleg van de balgstuw bij Ramspol de ingrepen van de dijken in het achterliggende gebied beperkt kunnen blijven. Aangezien de in de startnotities be schreven maatregelen toch nog vrij omvangrijk zijn, heeft de Commissie in het richtlijnenadvies aangegeven dat het belangrijk is dat in het MER de noodzaak van de voorgestelde maatregelen voldoende wordt aangetoond. Voor de deelgebieden Zwolle en Sallandse Weteringen zijn naast dijkverbeteringen ook alternatieven mogelijk die uit milieuoogpunt wezenlijk afwijken (zoals een keersluis bij Zwolle). De Commissie acht het zinvol een extra stap in te lassen, waarin de alternatieven op regionale schaal gemotiveerd ingeperkt worden, alvorens de alternatieven op lokale schaal nader worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Gezien de uitzonderlijke situatie in de betreffende deelgebieden (de weteringen zijn relatief smalle wateren met lage dijken) in vergelijking met andere rivierdijkverbeteringen, moet in het MER voldoende aandacht besteed worden aan het verantwoord en gemotiveerd afwijken van de gebruikelijke leidraden en richtlijnen.

 

Voortoetsing:

In februari 1999 heeft de Commissie een tussenrapportage ontvangen waarin een eerste inperking van oplossingsrichtingen heeft plaatsgevonden. De Commissie heeft dit rapport voorgetoetst en geconcludeerd dat er nog geen sprake is van een duidelijk beslismoment of van een vergaande inperking waarover zij zich een oordeel kan vormen.

 

Toetsing:

De dijkverbeteringen Achter Ramspol; Zwolle en Sallandse weteringen zijn in twee startnotities beschreven, maar uiteindelijk in één milieueffectrapport (MER) behandeld gezien de vergelijkbaarheid en onderlinge samenhang van de ingrepen in de twee deelgebieden. Er is dan ook één toetsingsadvies uitgebracht. Voor het deeltraject Holtenbroek dat oorspronkelijk deel uitmaakte van het traject Zwolle-IJsselkanaal is al in 1999 een dijkverbeteringsplan/MER opgesteld en ter toetsing aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) voorgelegd. Dit heeft geresulteerd in een positief toetsingsadvies1.

 

1 Zie Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Dijkverbetering Achter Ramspol Zwolle, deeltraject Holtenbroek. Commissie voor de milieueffectrapportage, 919-94, 30 november 1999. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
drs. Jacques Leemans
ir. Tony van der Meulen
ir. Dico van Ooijen

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018