916. Dijkverbetering achter Ramspol, Vechterweerd - Zwolle

Het waterschap Groot-Salland heeft het voornemen om de dijken tussen Vechterweerd en Zwolle te verbeteren. Het dijkvak is gelegen ten zuiden van de Overijsselsche Vecht en een klein gedeelte ten oosten van het Zwarte Water (tot jachthaven de Hanze). Het dijkverbeteringsplan gaat uit van de realisatie van de balgstuw bij Ramspol.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1997 Datum kennisgeving
17-11-1997 Ter inzage legging van de informatie
26-01-1998 Advies uitgebracht
Toetsing
16-08-1999 Kennisgeving MER
16-08-1999 Ter inzage legging MER
27-10-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateerde tijdens het opstellen van het toetsingsadvies dat de projectnota/MER onvoldoende duidelijk maakt waarom in een aantal gevallen voor de toepassing van bijzondere constructies wordt gekozen. Een bijzondere constructie is minder duurzaam dan oplossingen in grond, maar een constructie heeft voordelen wanneer belangrijke LNC-waarden hierdoor kunnen worden gespaard. Het was voor de Commissie niet duidelijk of de toepassing van bijzondere constructies in alle gevallen positief uitpakt voor de LNC-waarden, dan wel expliciet op een keuze berust. De aanvullende informatie gaf hierop voldoende antwoord. De Commissie adviseert pas definitief voor aanleg van een damwand te kiezen als ook na uitgekiend rekenen met op locatie verzamelde parametergegevens blijkt dat versterking noodzakelijk is. Tenslotte beveelt de Commissie aan tijdens de uitvoering een studie te verrichten naar de effecten van een damwandconstructie teneinde kennis te vergaren over de mate waarin de landschappelijke en cultuurhistorische waarden door de constructiewerkzaamheden worden behouden dan wel worden aangetast. 

Voor te verwijderen beplanting die als waardevol is aangemerkt, adviseert de Commissie na te gaan of met een besluit tot al of niet verwijderen gewacht kan worden tot de uitkomsten van het TAW-onderzoek naar de invloed van houtachtige gewassen op de veiligheid van dijken.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
ing. Dick Hamhuis
dr. Cees Kwakernaak
drs. Gerda van Laar-Melchior

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018