910. Verbetering IJsseldijken Spankeren - Brummen

De primaire waterkering tussen Spankeren en Brummen, die bij de start van deze procedure ten dele in eigendom van Rijkswaterstaat, ten dele in eigendom van het waterschap Oost-Veluwe was, voldeed niet aan de veiligheidsnormen. Een dijkverbeteringsplan zal worden opgesteld en gericht op voldoen aan veiligheidsnormen vóór het eind van het jaar 2000. Het is de bedoeling dat de gehele dijk na verbetering in eigendom komt van het waterschap.  De initiatiefnemers gaven de startnotitie aan dat dit het meest stroomopwaartse deeltraject van dijkringgebied 52 en één van de laatste nog te verbeteren dijkvakken van die dijkring is. De verbeterde dijkvakken zijn gedimensioneerd op hogere maatgevende rivierafvoeren dan de Minister in 1993 heeft vastgesteld. Zij willen in het MER een afweging maken of deze maatgevende hoogwaterstand ook voor dit dijkvak moet worden aangehouden.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-10-1997 Datum kennisgeving
06-10-1997 Ter inzage legging van de informatie
18-12-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
07-10-1998 Kennisgeving MER
07-10-1998 Ter inzage legging MER
08-12-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies vroeg de Commissie uit te gaan van de ministeriële richtlijn voor de maatgevende hoogwaterstand (MHW), overeenkomend met een debiet in de Boven-Rijn bij Lobith van 15.000 m3 water/s; en om aan te geven of er extra aantasting van het landschap optreedt als wordt uitgegaan van de MHW bij een debiet van 16.050 m3/s – zoals de startnotitie aangeeft. Ook vroeg ze om in situaties waar LNC-waarden dreigen te worden aangetast aan te geven of de wens tot taludverflauwing gebaseerd was op verbetering van stabiliteit en erosiebestendigheid of op gemakkelijker beheer. Extra aandacht vroeg ze voor de vegetatie op en onmiddellijk langs de huidige dijk. 

In het toetsingsadvies gaf de Commissie aan dat het MER de essentiële informatie voor het besluit bevatte. Wel gaf zij nog enkele suggesties voor een nadere uitwerking, vooral voor de aansluiting van de laan, die de huis Gelderse Toren – een landgoed onder de Natuurschoonwet – op de dijk. Volgens de plannen zou een coupure verdwijnen. Eventueel zou een besluit over de precieze vormgeving hiervan kunnen worden uitgelicht.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State in een beroep tegen de vaststelling en goedkeuring van het dijkverbeteringsplan Werven – Kloosterbosch is het ontwerp-dijkver beteringsplan Brummen – Spankeren aangepast. Dit betreft vooral een verlaging van de eerder ontworpen dijkhoogte en een beperkte aanpassing van de breedte van de dijk. In plaats van uit te gaan van een debiet van 16.050 m3/s, wordt uitgegaan van de wettelijke norm van 15.000 m3/s.

Op het gewijzigde ontwerp-plan werden opnieuw inspraakmogelijkheden geboden.

Het waterschap gaf aan mogelijkheden te zien voor behoud van de coupure bij de Gelderse Toren. Aangezien dit deel echter Rijksdijk was, lag de vraag in eerste instantie voor aan Rijkswaterstaat. Het waterschap zegde medewerking toe als het dijkdeel zou worden overgedragen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ir. Johan van der Gun
dr. Cees Kwakernaak
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Veluwe

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018