908. Dijkverbetering Haren - Macharen - Lithoijen

Het waterschap wil in verband met de gewijzigde inzichten in de veiligheid dijkvakken in de gemeenten Haren, Macharen en Lithoijen langs de linkeroever van de Maas aanpassen. Daarbij gaat het om de gedeelten tussen hectometerpalen 459 tot 560 en 574 tot 614. In dit gebied zijn in de dertiger jaren ook dijkverzwaringen aangebracht, waarbij forse ingrepen in het landschap zijn getroffen en waarbij tevens enkele Maasbochten zijn afgesneden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-09-1997 Datum kennisgeving
30-09-1997 Ter inzage legging van de informatie
28-11-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
19-02-1999 Kennisgeving MER
19-02-1999 Ter inzage legging MER
28-04-1999 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vroeg in haar richtlijnenadvies speciale aandacht voor het ontwikkelen van een ruimtelijke visie, mede in relatie tot het voorgestane beheer. In de startnotitie was deze visie nog onvoldoende uitgewerkt. Dit betekende tevens dat in het MER opnieuw een selectie van varianten zou dienen plaats te vinden, waarbij andere varianten dan in de startnotitie aangegeven waren niet bij voorbaat uitgesloten konden worden. De Commissie was van mening dat onderdeel van het mma kon zijn: een rivierkundige overcompensatie door het afgraven van meerdere bochtafsnijdingen, die zijn ontstaan bij de dijkverbetering in de dertiger jaren. Op die manier zouden elders, buiten het plangebied, in de toekomst belangrijke landschappelijke, cultuurhistorische of natuurelementen gespaard kunnen worden. 

In het MER was slechts ingegaan op het ongedaan maken van slechts één bochtafsnijding. Tijdens de toetsing heeft de Commissie in een onderhoud met het waterschap en de provincie nadere toelichting gekregen bij het MER. De Commissie had vragen over de invulling van het mma en het punt van de bochtafsnijdingen, de visie op de dijkverbetering, de relatie met aangrenzende dijken en dijkverbeteringsprojecten en de bescherming van onderdelen van de ecologische hoofdstructuur (EHS). In het toetsingsadvies komt de Commissie tot de conclusie dat het MER de essentiële informatie bevat die voor een besluit nodig is. Zij adviseert om in het besluit nader aan te geven hoe de beschermingsformule voor de ecologische hoofdstructuur is gebruikt, en concludeert dat de onduidelijkheid over de visie zo ver is opgehelderd dat er geen probleem voor de besluitvorming bestaat. Ten aanzien van het ongedaan maken van meerdere bochtafsnijdingen heeft de Commissie uiteindelijk begrepen dat er voldoende argumenten waren om deze ingrepen binnen het kader van dit project niet als mma uit te werken. Zij suggereert aan de provincie dat het zinvol zal zijn om, buiten de context van dit project, de mogelijkheden voor rivierkundige overcompensatie nader te inventariseren.

Na de toetsing zijn, naar aanleiding van de adviezen en inspraakreacties, wijzigingen en verduidelijkingen aangebracht in het ontwerp-dijkverbeteringsplan. Die betroffen vooral de compensatie van grond, het aanbrengen van een enigszins steiler talud bij de westelijke aansluitdijk van de Macharense Sluis en verleggen en verlengen van enkele duikers. Daarnaast bleek uit nader onderzoek naar de kloostermuur bij Megen dat de constructie van de muurconstructie niet sterk genoeg was.

Het aangepaste dijkverbeteringsplan werd op 2 augustus 1999 door GS goedgekeurd. In het besluit wordt niet ingegaan op beschermingsformules van de EHS. Wel gaven GS opdracht om een evaluatieprogramma op te stellen op basis van de informatie uit het milieueffectrapport.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
prof. dr. Nienhuis
drs. Lammert Prins
ir. Ben Taken
ir. van Westen

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018