893. Koude/thermische afvalimmobilisatie PROVAG Geertruidenberg

PROVAG wil zijn bestaande activiteiten uitbreiden met het koud en/of thermische immobiliseren van diverse soorten afvalstoffen, waaronder E-as (vliegas en bodemas), AVI-vliegas, zuiveringsvliegas, gieterijreststoffen, papierslib en ander organisch slib en zand. Fijnerts en walsafslag zullen alleen gepelletteerd worden ten behoeve van hergebruik in de staalindustrie. Daarnaast zullen afvalstoffen/materialen doorgevoerd worden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-06-1997 Datum kennisgeving
13-06-1997 Ter inzage legging van de informatie
20-08-1997 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De initiatiefnemer heeft in de startnotitie aangegeven dat, om te voorkomen dat telkens wanneer zich ‘nieuwe’ afvalstoffen aandienen een m.e.r.-procedure moet worden uitgevoerd, ook het uitvoeren van proeven met andere afvalstoffen onderdeel is van het initiatief. De Commissie is van mening dat dit alleen mogelijk is indien in dit stadium al kan worden aangegeven wat de te verwachten milieugevolgen van de verwerking deze ‘nieuwe’ afvalstoffen zijn.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Anthonissen
ing. Cor Coenrady
dr. ir. Kees Versluijs

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provag B.V.

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018