884. Thermische conversie-installatie AVIRA te Duiven

Het project behelst de oprichting van een thermische conversie-installatie voor de productie van secundaire grondstoffen (cement) uit papierresidu en daarmee vergelijkbare minerale afvalstromen. Het initiatief is gericht op 100% hergebruik van mineralen en op een optimale benutting van de energie die bij het proces vrijkomst.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
28-05-1997 Datum kennisgeving
28-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
18-08-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
30-04-1998 Kennisgeving MER
30-04-1998 Ter inzage legging MER
03-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
03-07-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
19-10-1998 Kennisgeving MER
19-10-1998 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie geconstateerd dat essentiële informatie in het MER ontbrak over de werking en de haalbaarheid van het Denox-alternatief en over de geuremissie en -immissie. Zij heeft inzage gekregen in een rapport over de haalbaarheid van NOx verwijdering dat in het MER als vertrouwelijk is bestempeld. Met de informatie uit dit rapport is naar de mening van de Commissie voldoende informatie beschikbaar voor een keuze tussen het voorkeursalternatief en het Denox-alternatief. De Commissie heeft tevens aanvullende informatie ontvangen over het uitgevoerde geuronderzoek rond het bedrijventerrein Roelofshove, waarop de AVIRA gevestigd is. Aangezien dit onderzoek alleen betrekking heeft op de bestaande situatie zonder realisatie van de TCI constateerde de Commissie in haar toetsingsadvies dat nog altijd essentiële informatie ontbrak over de geuremissie en -immissie. 

Het bevoegde gezag heeft aangegeven dat de zelfstandige procedure voor realisatie van de TCI wordt gestopt en realisatie van de TCI onderdeel wordt van de aanvraag voor revisie van de bestaande vergunning van de AVIRA. De benodigde aanvullende informatie over de geuremissie en -immissie van de TCI is betrokken bij deze procedure. De Commissie heeft de aanvullende informatie getoetst en voldoende bevonden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. te Marvelde
ir. Verbeek

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. AVIRA

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 31 aug 2007