877. Streekplanuitwerking Blauwe Stad provincie Groningen

Het plan voor de Blauwe Stad is bedoeld als impuls voor de werkgelegenheid en verbetering van de omgevingskwaliteit. Centraal in het plan staat de aanleg van een meer van ongeveer 800 hectare. Daarnaast gaat het om de aanleg van nieuwe woon-, werk- en recreatiemilieus en de verbetering van het bestaande stedelijke gebied.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-05-1997 Datum kennisgeving
02-05-1997 Ter inzage legging van de informatie
16-09-1997 Advies uitgebracht
Toetsing
07-05-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsingsfase heeft de provincie Groningen extra informatie verschaft over de toekomstige waterkwaliteit, in het rapport Quick scan ontwikkeling waterkwaliteit in het merengebied van de Blauwe Stad. Naar aanleiding van dit rapport stelde de Commissie dat zich een groot probleem kon voordoen voor de toekomstige waterkwaliteit. 

De Commissie concludeerde dat het MER en de Quick scan de essentiële informatie boden voor de besluitvorming over de Streekplanuitwerking ‘Blauwe Stad’. Samen met de provincie constateerde de Commissie dat nader onderzoek naar de toekomstige waterkwaliteit zeer belangrijk is voor het welslagen van het plan. De provincie heeft bij het ter visie leggen van haar besluit dit nader onderzoek aangekondigd.

 

In september 1998 stelden de gemeenteraden van Scheemda, Winschoten en Reiderland het bestemmingsplan Blauwe Stad vast, dat op 29 maart 1999 grotendeels werd goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Op 30 september 2000 maakten de gemeenten Scheemda, Win schoten en Reiderland bekend dat per ingang van 21 september het ontwerp-bestemmings plan Blauwe Stad 2000 ter inzage zou liggen, omvattend:

  • een uitwerking van het bestemmingsplan Blauwe Stad 1998;
  • een partiële herziening van het bestemmingsplan Blauwe Stad 1998 in verband met onder andere grenscorrecties en bestemmingswijzigingen.
Deze stukken werden met een concept-gebiedsvisie en een ontwerp-beeldkwaliteitsplan en een reactienota ter inzage gelegd.

Op 7 februari 2001 hebben de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland de herziening Bestemmingsplan Blauwe Stad bekendgemaakt. Daarbij wordt ook verwezen naar de website van de Blauwe stad www.deblauwestad.nl.

Met het aanplanten van de eerste hectare bos ging op 10 november 2001 de eerste spa de grond in.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Droogers
ing. Dick Hamhuis
dr. John Meulemans
dr. Paul Schot

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018