864. Lelystad Business Airport

Naar aanleiding van de Planologische Kern be slissing (PKB) Schiphol en om geving hebben de Minister van Verkeer en Waterstaat (V&W), i.c. Rijkswaterstaat, directie IJsselmeergebied en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) het voornemen Luchthaven Lelystad uit te breiden tot een business airport, een general aviation veld met accent op zakelijk gebruik. De uitbreiding dient om het zakelijk verkeer, het taxiverkeer, de lesvluchten, privéverkeer en de proefvluchten in de general aviation, dat niet essentieel is voor de mainportontwikkeling van Schiphol, op te vangen. Het voorzieningenniveau zal volgens dat voornemen zodanig worden uitgebreid dat zakelijk verkeer en taxi verkeer tot een maximum startgewicht van circa 20.000 kg gebruik kan maken van de luchthaven. Hiertoe zal onder andere de bestaande startbaan moeten worden verlengd tot 1600 à 1800 meter. De activiteit bestaat uit twee fasen. De eerste fase past in het vigerende Structuurschema Burger lucht vaartterreinen. De tweede fase past daar niet in en daarvoor dient het Structuurschema partieël te worden aangepast.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-02-1997 Datum kennisgeving
20-02-1997 Ter inzage legging van de informatie
24-04-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om 

  •  het begrip uitplaatsing goed te definiëren en naar aanleiding hiervan de prognoses voor de vlootmix, het baangebruik en de routes voor nabije en verdere toekomst;
  •  een variant te beschouwen met een baanlengte van 2000 meter, omdat vliegtuigen dan vaker met minder dan vol startvermogen kunnen starten en vanwege een mogelijke payload-restrictie bij bijzonder warm weer bij de voorgenomen baanlengte;
  •  verlenging van de 700-meter baan tot 900 meter te beschouwen, om te voorkomen dat alsnog snel en langzaam verkeer wordt vermengd;
  •  variatie in afstand tussen de beide banen te beschouwen.
  •  aan te geven in hoeverre omwisseling van de 700-meter- en de 1800-meter-baan naar functie en uitvoering – een uit milieu- en veiligheidsoverwegingen veelbelovende variant – in dit stadium van besluitvorming nog een reële variant kan zijn. In ieder geval zou deze variant bij de berekeningen en proefnemingen in het kader van externe veiligheid moeten worden behandeld.
  •  als studiegebied in ieder geval te beschouwen:
  •  voor geluid: de 20 Ke-contour en de 40 BKL-contour;
  •  voor veiligheid kan worden uitgegaan van de door het NLR ontwikkelde methode.
  •  externe veiligheid en (cumulatie van) geluid als belangrijkste effecten te beschouwen;
  •  bij beschouwing van ecologische aspecten vooral in te gaan op de gevolgen voor gebieden met een bijzondere status in het natuurbeschermingsbeleid.

Aan het einde van 2000 waren de richtlijnen nog niet vastgesteld. De oorzaak daarvoor is gelegen in twee zaken.

In 1998 had de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak in een uitspraak over beroepszaken in het kader van de besluitvorming over de luchthaven Maastricht – Aachen geconstateerd dat het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL) niet tijdig in 1993 was verlengd en dus niet meer vigerend is. Aangezien het besluit over de uitbreiding van de luchthaven Lelystad een partiële herziening van het Structuurschema betreft, kon de procedure voor de m.e.r. niet worden voortgezet zolang het Structuurschema niet vigerend is. Door middel van wetgeving is aan het einde van 1998 het Structuurschema weer vigerend geworden.

De tweede oorzaak is daarin gelegen dat de uitkomst van de geplande eerste fase nog niet duidelijk was waardoor het referentiekader voor de tweede fase ook nog niet kon worden vastgesteld. Ook dat is inmiddels gebeurd.

In 2000 werd besloten het SBL te doen opvolgen door een nieuw structuurschema: Structuurschema Regionale en Kleine Luchtvaartterreinen (SRKL). Het SRKL moet het kader gaan bieden voor het nog te nemen aanwijzingsbesluit voor het luchtvaartterrein Lelystad betreffende de verlenging van de hoofdbaan tot 1800 meter en aanpassing van de status tot business airport (verhoging tot 60.000 vliegbewegingen met groot verkeer tot 20.000 kg). De besluitvorming over het SRKL vindt plaats met de toepassing van m.e.r.1 Dat betekent dat de verdere procedure voor Lelystad gelijk zal oplopen met de PKB procedure voor het SRKL.

 

1 Project 1119. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Ben Ale
Pieter de Bruijne
drs. Hans Eerens
ing. Dirk van Paassen
drs. Willy Passchier-Vermeer

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 23 jan 2019