860. Dijkverbetering Hoogendijk-Boxmeer

Het gaat bij dit project om de aanpassing van het deeltraject Hoogendijk – Boxmeer langs de linkeroever van de Maas tussen dijkpaal 20 + 40 en dijkpaal 21 + 30 meter.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-02-1997 Datum kennisgeving
21-02-1997 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-09-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
30-09-1997 Kennisgeving MER
30-09-1997 Ter inzage legging MER
12-11-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het plan heeft betrekking op een zeer klein dijktraject (90 m). De uitgangspunten voor de dijkverbetering waren reeds vastgelegd in een principeplan voor de verbetering van het gehele dijkvak Boxmeer. In de startnotitie is veel informatie opgenomen die ook deel uit maakt van het MER. Het richtlijnenadvies en de vastgestelde richtlijnen beperken zich dan ook tot de punten die aanvullend op de startnotitie beschreven dienen te worden in het MER. 

In haar toetsingsadvies concludeerde de Commissie dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming. In het toetsingsadvies zijn twee aandachtspunten voor de besluitvorming opgenomen, te weten de samenstelling van de toplaag van het talud en de verantwoordelijkheid voor het beheer van het talud én de situering van de haag langs de Hoogendijk.

Het besluit komt overeen met het meest milieuvriendelijke alternatief uit het MER. De aandachtspunten uit het toetsingsadvies van de Commissie zijn overgenomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
drs. Dick van der Hoek
drs. Marinus Kooiman
ir. Ben Taken

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018