849. Dijkverbetering Keent - Grave (N-Br)

Het waterschap De Maaskant heeft het voornemen om het dijkvak tussen Grave en Neerloon en de dijkring Keent langs de linkeroever van de Maas te verbeteren. Het dijkvak tussen Grave en Neerloon ligt tussen hectometerpaal (hmp) 270 en hmp 284 en heeft een lengte van circa 9.000 m. De dijkring rond Keent heeft een lengte van circa 4.350 m.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-01-1997 Datum kennisgeving
15-01-1997 Ter inzage legging van de informatie
25-03-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-07-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-07-1998 Kennisgeving MER
10-07-1998 Ter inzage legging MER
08-09-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in haar richtlijnenadvies om in het MER het alternatief “afsluitbare kering volgens verkort tracé” uit te werken als volwaardig alternatief. BG was van mening dat hierover reeds eerder een negatief besluit genomen is en heeft dit punt niet overgenomen. 

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies dat het MER met het geotechnische rapport voldoende informatie biedt voor de besluitvorming. Zij formuleert in haar advies de volgende aanbevelingen voor de besluitvorming:

● het in de planuitvoering actief zoeken naar milieuwinst door combinatie van de dijkverbetering met de natuurontwikkeling buitendijks in de oude Maasmeander;

● op plaatsen waar sprake is van aanleg van brede steunbermen de dijk te accentueren door een duidelijk onderscheid te creëren in het beheer van de dijk zelf en het beheer van de brede berm.

Deze aanbevelingen zijn in het besluit overgenomen en uitgewerkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gyula Flóriàn
drs. Dick van der Hoek
drs. Marinus Kooiman
ir. Ben Taken

Voorzitter: mr. Jan-Willem Kroon
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap de Maaskant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018