837. Kadeverbetering Kattendiep - Ramspol te Kampen

Het waterschap wil de kade tussen Kattendiep en Ramspol verbeteren met als uitgangspunt een veiligheidsnorm met een inundatiefrequentie van 1/500 per jaar.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-11-1996 Datum kennisgeving
21-11-1996 Ter inzage legging van de informatie
16-01-1997 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-05-1999 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-05-1999 Kennisgeving MER
27-05-1999 Ter inzage legging MER
02-07-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Volgens de Commissie zou in het MER een nadere visie op de kadeverbetering moeten worden ontwikkeld, zodat een beperkt aantal, reële ontwerpprofielen kan worden uitgewerkt. 

Tijdens de toetsing was de Commissie van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig was om het milieu een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Zij beval aan om nog de mogelijkheden van kleinschalige maaiveldsverlagingen in het voorland ten gunste van de ontwikkeling van natuurwaarden te bezien (‘werk met werk maken’).

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
ir. Johan van der Gun
drs. Ron Mes

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Waterschap Groot Salland

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007