814. Bijstoken van zuiveringsslib op Hemweg-eenheid 8 Amsterdam

De initiatiefnemer is van plan om op het terrein van de elektriciteitscentrale Hemweg, gelegen aan de Petroleumhavenweg 1 te Amsterdam, voorzieningen te treffen voor het bijstoken van gedroogd zuiveringsslib, afkomstig uit de zuiveringsslibdrooginstallaties te Amsterdam en Beverwijk, in de kolengestookte eenheid 8 van de Centrale Hemweg. Dit gedroogde slib hoeft dan niet meer gestort te worden maar kan een nuttige toepassing krijgen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-08-1996 Datum kennisgeving
08-08-1996 Ter inzage legging van de informatie
01-10-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-04-1998 Kennisgeving MER
29-04-1998 Ter inzage legging MER
25-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het was van belang aan te tonen dat deze wijze van verwerking een acceptabele en doelmatige verwijderingsvorm zou zijn in het kader van het afvalverwijderingsbeleid. 

De Commissie was van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig was om het milieubelang in de besluitvorming een volwaardige plaats te geven. De Commissie deed wel een aantal aanbevelingen voor de besluitvorming over de emissies naar de lucht (voornamelijk kwik), doelmatigheidsaspecten, veiligheidsaspecten, en de monitoring en evaluatie achteraf.

Het besluit bevatte een bijlage met evaluatieverplichtingen. Het verslag zal uiterlijk drie jaar na het operationeel worden van het veranderde deel van de inrichting worden gepubliceerd.

Zowel de gemeente Amsterdam als de Milieufederatie Noord-Holland hebben vanwege de kwikemissies bezwaar aangetekend tegen de Wm-vergunning bij de Raad van State. Inmiddels is het schorsingsverzoek afgewezen en heeft de gemeente Amsterdam haar beroep ingetrokken. Het wachten is op de uitspraak in de bodemprocedure.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joke Koppius-Odink
dr. ir. Lemkowitz
ing. Sjaak van Loo

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Energieproduktiebedrijf UNA

Bevoegd gezag
Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018