778. Woningbouw Zoetermeer-Oost

De gemeente Zoetermeer heeft het voornemen om, in het kader van de regionale VINEX-taakstelling, een woningbouwlocatie te ontwikkelen met een capaciteit van in totaal maximaal circa 8.500 woningen en in totaal maximaal circa 20 hectare bedrijventerrein.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-1996 Datum kennisgeving
19-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
27-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
21-02-2000 Kennisgeving MER
21-02-2000 Ter inzage legging MER
19-04-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Er is sprake van een inrichtings-m.e.r. voor de bouwlocaties en geen locatiekeuze-m.e.r. Gedurende de planvorming is naar voren gekomen dat ook de aanleg van de Verlengde Australiëweg (de zuidelijke ontsluitingsweg van Oosterheem) m.e.r.-plichtig is. Beide activiteiten zijn geïntegreerd in het MER voor de woningbouwlocatie Oosterheem. De Commissie spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop het MER in wisselwerking met het masterplan en het voorontwerp bestemmingsplan tot stand is gekomen. De schaduwzijde van de gevolgde procedure is echter dat keuzes en de onderbouwing daarvan minder inzichtelijk worden. De Commissie constateert dat een groot aantal keuzes vóór de start van de m.e.r. is gemaakt. De bandbreedte van mogelijke invullingen en het aantal alternatieven is daardoor beperkt.

Het MER gaf geen inzicht in varianten en alternatieven voor de tracering en uitvoering van de Verlengde Australiëweg. Op grond van een mondelinge toelichting van de initiatiefnemer heeft de Commissie geconstateerd dat er geen of weinig uitvoeringsvarianten mogelijk zijn en dat derhalve het MER compleet is op dit onderdeel.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
ir. Joep Lax
drs. Wim Timmermans

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zoetermeer

Bevoegd gezag
Zoetermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.1 Aanleg hoofdweg
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 26 apr 2012