772. Recreatieve ontwikkeling Gravenrode (voorheen Strijthagen e.o.) te Landgraaf

De plannen behelzen de uitbreiding van het aantal jaarlijks te houden evenementen op het Megalandcomplex en verdere toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het gebied Strijthagen.  Het is de bedoeling dat een nieuw bestemmingsplan zal voorzien in de mogelijkheid om naast het Pinkpopfestival jaarlijks nog gedurende maximaal drie dagen grootschalige (muziek) eve nementen (mega-acts) te organiseren met een maximaal bezoekersaantal van 70.000 per dag. De rest van het jaar kunnen op Megaland kleinere evenementen worden georganiseerd met een bezoekersaantal oplopend tot maximaal 20.000 per dag.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-1996 Datum kennisgeving
10-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
11-06-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-05-2000 Kennisgeving MER
17-05-2000 Ter inzage legging MER
27-07-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vond dat het MER de voor een besluit essentiële informatie bevatte. 

Zij beval aan om

 • bij het besluit aan te geven hoe eventuele waterbodemverontreiniging zou kunnen worden aangepakt,
 • te overwegen of herstel van het beekmilieu aan het voornemen zou kunnen worden toegevoegd,
 • in het besluit maatregelen aan te geven ter bevordering van de veiligheid van bezoekers (in verband met de vuurwerkopslagplaats) en de bereikbaarheid voor hulpverleners aan te geven;
 • nader onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van geluidwerende voorzieningen richting Pijler 61; en
 • een nadere analyse te plegen op de verkeersbewegingen en mogelijkheden hierin mi lieu vriendelijke oplossingen te vinden.
Ten slotte reikte de Commissie een aantal elementen voor een evaluatieprogramma aan.

 

De gemeente heeft

 • in overleg met het waterschap bij het besluit de aanpak van verontreinigde waterbodems verhelderd,
 • aangegeven dat er met het zuiveringsschap Limburg overleg wordt gevoerd over beperking van de opkweek van vis en toevoeging van visvoer
 • in het bestemmingsplan een korte passage aan de bereikbaarheid voor hulpverlening gewijd;
 • uitgesproken nader onderzoek te willen laten verrichten naar de mogelijkheden van geluidwerende voorzieningen bij Pijler 61
 • aangegeven dat er met de provincie wordt overlegd over aanpassingen in het reguliere openbaar vervoer
 • bij het bestemmingsplan een evaluatieparagraaf opgenomen.
 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arnold Crone
drs. Jacques Leemans
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landgraaf

Bevoegd gezag
Landgraaf

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007