770. Aanleg haven met losfaciliteit bij GE Plastics te Bergen op Zoom

General Electric Plastics heeft het voornemen om haar huidige activiteiten op het industrieterrein Theodorushaven te Bergen op Zoom uit te breiden met een haven geschikt voor binnenvaartschepen van 1500 á 2000 ton. De haven zal worden voorzien van een losfaciliteit ten behoeve van de overslag van vloeibare grondstoffen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-04-1996 Datum kennisgeving
03-04-1996 Ter inzage legging van de informatie
29-05-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-02-1997 Kennisgeving MER
28-02-1997 Ter inzage legging MER
23-05-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De haven grenst aan de Prinsesseplaat. Deze plaat is onderdeel van het Staatsnatuurmonument Zoom meer-Eendracht waaraan de hoogste be scher mings status is toegekend. Bovendien valt de plaat deels binnen het Mar kizaatsmeer, dat in de vogelrichtlijn van de EU de sta tus van ‘special protected zone’ heeft ge kre gen en valt de plaat onder de werking van de Ramsar-con ventie. De Prinsesseplaat heeft dus grote waarde als vo gel gebied. In het toetsingsadvies vroeg de Com missie bij de vergunningverlening aandacht te schen ken aan maat regelen die de kans op verstoring van de vogelpopulaties op de Prinsesseplaat. Deze maatregelen zouden passen in de vergunningen op grond van de Wet milieubeheer. Omdat het MER was opgesteld voor het bestemmingsplan en niet voor de Wet milieubeheer heeft het be voegd gezag het advies van de Commissie doorgestuurd naar de pro vincie, het bevoegde gezag voor verlening van de ver gun ning inzake de Wet milieubeheer. De Wm-vergunning was op het mo ment van toesturen van het toetsingsadvies echter al afgegeven en het advies is bij de vaststelling daarvan niet meer van invloed geweest. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
prof. dr. ir. Eco Bijker
ir. Wijnand Dassen
ir. Verhage

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: ing. Reinoud Post

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
GE Plastics Europe B.V.

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018