766. Bedrijventerrein Eemspoort (gemeente Groningen)

Het voornemen betreft de ontwikkeling van een bedrijventerrein van bruto 100 ha.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-02-1996 Datum kennisgeving
21-02-1996 Ter inzage legging van de informatie
20-05-1996 Advies uitgebracht
766rl Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-11-1996 Kennisgeving MER
13-11-1996 Ter inzage legging MER
11-02-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
766ts Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Naar de mening van de Commissie is een aandachtspunt voor het MER de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan het expliciete streven van de gemeente om met de aanleg van het bedrijventerrein tevens de samenhang en kwaliteit (o.a. ruimtelijk, ecologisch, landschappelijk en recreatief) van dit deel van de stad te versterken. Tevens is de inpassing van de oude Hunzeloop (geomorfologisch en historisch-geografisch van belang) een aandachtspunt. Verdere aandachtspunten zijn de wijze van omgaan met het watersysteem en relaties en interacties met nabijgelegen woon- en werklocaties. De Commissie onderstreept het belang van het uitwerken van twee basisconfiguraties voor de invulling van het gebied: het ‘werklandschap’ en de ‘bedrijvenarchipel’. De Commissie beveelt aan voor deze beide configuraties een meest milieuvriendelijke inrichting uit te werken, als basis voor het opstellen van uiteindelijk één meest milieuvriendelijk alternatief. 

Het richtlijnenadvies is ongewijzigd als richtlijnen vastgesteld.

Bij de toetsing oordeelt de Commissie, dat het MER voldoende informatie biedt om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij het besluit over het bedrijventerrein Eems poort. Daarbij stelt zij dat uit het MER en de begeleidende stukken duidelijk de intentie naar voren komt om het milieubelang volwaardig bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein te betrekken. Vooral blijkt dit uit de stedenbouwkundige en landschappelijke uitwerking van het voornemen en de inpassing van de Hunzezone in het terrein. In hoofdstuk 3 van het toetsingsadvies doet de Commissie enkele aanbevelingen die, indien positief besloten zou worden over de ontwikkeling van het bedrijventerrein, naar haar mening kunnen bijdragen aan het verder vormgeven van de milieu intentie van de initiatiefnemer. Deze aanbevelingen kunnen bij het opstellen van het definitieve ontwerpbestemmingsplan betrokken worden1. Eventuele extra informatie kan bij de ter visie legging van dit plan ter inzage worden gelegd. De aanbevelingen hebben betrekking op het integreren van natuur in het terrein, het waterbeheer, aanleg van een helofytenfilter, geluid, lucht en veiligheid en het beheer van terrein op deze aspecten, verkeer (waaronder mogelijkheden ter stimulering van fietsgebruik) en de huidige woonfunctie van het gebied.

In het vastgestelde Bestemmingsplan worden - met uitzondering van de 50 dB(A) contour - de aanbevelingen in het toetsingsadvies niet opgevolgd. Ook wordt in het Bestemmingsplan geen evaluatieprogramma vastgesteld.

 

1 Tegelijk met het MER is het concept ontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jeroen van Haeren
drs. Jan Hoogendoorn
drs. Sjef Jansen
drs. Robert Jan Jonker
ir. Kees Nije
ir. Livina Tummers

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007