743. Uitbreiding afvalverwerking Van Vliet te Wateringen

Het transportbedrijf Van Vliet B.V. exploiteerde sinds 1991 een inrichting voor de verwerking van afval aan de Wateringveldseweg te Wateringen. In januari 1995 heeft de Raad van State de oprichtingsvergunning voor het bedrijf vernietigd. Daarom moet er een nieuwe oprichtingsvergunning worden verleend. Bovendien wil Van Vliet de activiteiten uitbreiden op deze locatie. Het MER dient dus ter onderbouwing van de vergunningverlening tot oprichting én uitbreiding van de bestaande inrichting.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-11-1995 Datum kennisgeving
22-11-1995 Ter inzage legging van de informatie
30-01-1996 Advies uitgebracht
Toetsing
02-06-1997 Kennisgeving MER
02-06-1997 Ter inzage legging MER
01-09-1997 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Sprake was van een gedoogsituatie in het kader van de Wm. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de oprichting én de uitbreiding van de bestaande inrichting. 

De Commissie geeft in haar toetsingsadvies aan dat het MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming. Met name aan de geureffecten is in het MER zeer uitgebreid aandacht besteed. Op enkele punten constateert de Commissie tekortkomingen in het MER. Zij adviseert aan deze tekortkomingen aandacht te besteden bij het besluit over de vergunningverlening. Deze aanbevelingen hebben betrekking op:

● het beschrijven van de milieueffecten bij een nulplussituatie uitgaande van de door de Raad van State vastgestelde gedoogcapaciteit van 482.800 ton per jaar;

● het aangeven van de onzekerheden in het gehanteerde referentieniveau van 50 dB(A) voor geluid in samenhang met te treffen maatregelen om te komen tot een verdergaande geluidsreductie;

● de onzekerheden in het rendement van toepassing van enzymen en UV om geuremissies te beperken;

● de feitelijke geluids- en trillingshinder als gevolg van transport door van Vliet Contrans op de locale wegen.

In het besluit is opgenomen dat de geluidsmaatregelen zoals bij het mma beschreven in het MER dienen te worden toegepast omdat de toelaatbare equivalente geluidsniveaus op basis van de circulaire Industrielawaai bij het voorkeursalternatief worden overschreden. Bij het besluit wordt gemotiveerd waarom de aanbevelingen van de Commissie uit het toetsingsadvies, met uitzondering van de eerste aanbeveling, niet zijn overgenomen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Bram Klapwijk
ir. Evert Mulder
ing. Chris Nierop Azn.
ing. Cees Roos

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Vliet Contrans

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
hoogheemraadschap Delfland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.2 tot 1-4-2011: Oprichten inrichting voor gevaarlijk afval: verbranden, chemisch behandelen, storten of in de ondergrond brengen
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007