732. Afvalhoutvergassing door de EPZ bij de Amercentrale te Geertruidenberg

Jaarlijks komt ongeveer 440.000 ton pallet-, bouw- en sloophout in Nederland vrij, waarvan zo’n 200.000 ton geschikt is voor hergebruik. Per 1 april 1997 is het stortverbod voor verbrandbaar bouw- en sloop afval van kracht geworden in Nederland. Het voor nemen van EPZ bestaat uit de bouw en het in werking hebben van een vergassingsinstallatie met een verwerkingscapaciteit van 150.000 ton niet-herbruikbaar afvalhout per jaar. Na een proefproject met de thermische verwerking van afvalhout in 1993 en een onderzoek naar de meest geschikte afzetmogelijkheden voor laag-ca lorisch houtgas in 1994 is de haalbaarheid onderzocht van een installatie voor vergassing. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de hout vergassingsinstallatie in 1999 in bedrijf zou worden gesteld.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-10-1995 Datum kennisgeving
20-10-1995 Ter inzage legging van de informatie
19-12-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-08-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-08-1997 Kennisgeving MER
01-08-1997 Ter inzage legging MER
24-09-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In juni 1996 meldde de initiatiefnemer dat alle activiteiten ten behoeve van de bouw van de afvalhoutvergassingsinstallatie waren stopgezet in verband met de ongunstige marktontwikkelingen. Omdat in Zweden een hoge heffing op fossiele brandstoffen was gelegd, werd het voordeliger voor Zweden om Nederlands afvalhout tegen vergoeding te importeren. 

In 1997 werd de m.e.r. procedure voor het initiatief echter hervat. Ook werd op 20 juni 1997 het MER over het voornemen van EPZ om papierslib bij te stoken in Amercentrale eenheid 8 en/of 9 openbaar gemaakt1. Het toetsingsadvies over dit MER is eveneens op 24 september 1997 uitgebracht. De Commissie heeft een positief toetsingsadvies over het MER voor het houtvergassingsinitiatief uitgebracht met aanbevelingen voor de besluitvorming. De aanbevelingen betroffen

 

  • de afstemming van dit initiatief op de voorgenomen bijstookactiviteiten in de Amercentrale,
  • de onderbouwing van de acceptatiecriteria,
  • de routing van het vrachtverkeer en
  • de invulling van het evaluatieprogramma.
Op grond van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties waren de emissies acceptabel.

 

Hoewel niet verplicht, heeft de Commissie aanbevolen de emissies ten gevolge van het bijstoken eveneens te toetsen aan de normen uit het Besluit luchtemissies afvalverbranding. De besluitvorming door het bevoegd gezag over deze beide voornemens is op elkaar afgestemd.

EPZ verwachtte in de zomer van 2000 te kunnen starten met het commercieel gebruik van de sloophoutvergasser.

 

1 Zie project 825 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Brem
ir. Joke Koppius-Odink
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ

Bevoegd gezag
Noord-Brabant
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Belgium; Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 18 feb 2019