724. Aanleg derde haven IJmuiden

De initiatiefnemer heeft plannen om het bestaande havengebied in IJmuiden uit te breiden in westelijke richting. De uitbreiding omvat een nieuw havenbekken en bijbehorende haventerrein.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-09-1995 Datum kennisgeving
14-09-1995 Ter inzage legging van de informatie
06-11-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-10-1996 Kennisgeving MER
03-10-1996 Ter inzage legging MER
Toetsing a
22-02-1997 Kennisgeving MER
22-02-1997 Ter inzage legging MER
26-02-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
25-03-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen met betrekking tot de geluidsaspecten onvolledig is. De Commissie heeft voor de volgende punten van het geluidsaspect geadviseerd tot een aanvulling op het MER: 

● de uitgangspunten voor de voorgenomen activiteit;

● huidige situatie van het milieu;

● effectbeschrijving;

● meest milieuvriendelijke alternatief;

● vergelijking van de alternatieven.

De Commissie concludeerde dat het MER tezamen met de aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming. In haar advies heeft de Commissie het bevoegd gezag onder andere geadviseerd bij de feitelijke geleidelijk invulling van het haventerrein een adequaat geluidsboekhoudsysteem te hanteren waarbij per individueel bedrijf uiteraard getoetst zou moeten worden aan de Circulaire Industrielawaai.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bruin
dr. Peter Driessen
ir. Ernst Malipaard
ir. Wim Vervetjes
ing. Wensveen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Jorritsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeehaven IJmuiden N.V.

Bevoegd gezag
Velsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 10 jul 2018