713. Optimalisatie/uitbreiding scheidingsinstallatie VAGRON te Groningen

Vagron wil een was- en vergistingsinstallatie oprichten om hiermee de bestaande scheidingsinstallatie te optimaliseren. De huidige installatie heeft een vergunde capaciteit van 200.000 ton afval. Met behulp van was- en scheidingstappen wordt het ONF (organische natte fractie) gescheiden in organisch en inert materiaal. Het voornemen bevat het vergisten van het organisch materiaal en het ontwateren van het residu ervan, het digestaat. De capaciteit van de vergisting gaat meer dan 25.000 ton/jaar bedragen. Het vrijkomende biogas wordt omgezet in elektriciteit en restwarmte.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-07-1995 Datum kennisgeving
19-07-1995 Ter inzage legging van de informatie
04-10-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
25-03-1998 Kennisgeving MER
25-03-1998 Ter inzage legging MER
31-03-1998 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies
Toetsing a
17-06-1998 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie de initiatiefnemer in april 1998 om een aanvulling op het MER gevraagd

Tijdens de toetsing heeft de Commissie de initiatiefnemer in april 1998 om een aanvulling op het MER gevraagd. In een gesprek heeft de Commissie toegelicht dat het MER naar haar oordeel op een aantal essentiële onderdelen onvolledig is: de doelmatigheid van het voornemen en de technische keuzes en de beschreven milieugevolgen zijn in het MER onvoldoende onderbouwd. De initiatiefnemer is door het bevoegde gezag in de gelegenheid gesteld om een aanvulling op het MER te schrijven, welke de Commissie op 11 mei ontvangen heeft. De Commissie heeft een positief oordeel uitgesproken over het MER en de aanvulling. Zij is wel van oordeel dat er nog een aantal belangrijke leemten in kennis bestaan in het MER en de aanvulling, die op dit moment redelijkerwijs nog niet op te vullen zijn, gezien het proefkarakter van het scheidings- en vergistingsproject. Zij benadrukt daarom in haar advies het belang van een uitgebreid evaluatieprogramma en doet hiervoor een aantal aanbevelingen. 

Op 19 december 2005 heeft de Commissie het verslag van het evaluatieonderzoek ontvangen. De conclusie hiervan is dat in het milieueffectrapport een goed beeld is gegeven van de milieueffecten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans Jan Schuurman
dr. ir. Zeeman

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
VARGON v.o.f.

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018