693. Versterking Oostvaardersdijk-noord

Het voornemen omvat de aanpassing van het noordelijk deel van de Oostvaardersdijk tussen de Zuidersluis en Lelystad-Haven.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-04-1995 Datum kennisgeving
26-04-1995 Ter inzage legging van de informatie
27-06-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-10-2001 Kennisgeving MER
17-10-2001 Ter inzage legging MER
Toetsing a
19-12-2001 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies benadrukte de Commissie de wenselijkheid om mogelijkheden te analyseren het dijkvak niet of in mindere mate te versterken. Het dijkvak ligt tussen twee unieke waterpartijen/na tuur gebie den. Daarom zou het toelaten van een boven de norm gelegen golfoverslag een mogelijke optie kunnen zijn waarbij de veiligheid niet in gevaar hoeft te komen. Een onderzoek zou aldus kunnen leiden tot reële uitvoerbare alternatieven. 

In de richtlijnen is dit advies ten dele overgenomen en is aangegeven in het MER een alternatief te beschrijven waarbij een wat grotere golfoverslag wordt toegelaten en daarbij de consequenties voor de veiligheid weer te geven.

In het MER is dit alternatief niet nader uitgewerkt. Dit vormde samen met andere redenen (het ontbreken van voldoende informatie voor het beantwoorden van de vragen ten aanzien van de beschermingsformules en een te geringe onderbouwing van de keuze voor meest mi lieuvriendelijke alternatief) voor de Commissie aanleiding voor een verzoek om aanvullende informatie.

In de aanvulling werd gesteld dat de vastgelegde technische uitgangspunten voor de dijkversterking in de in maart 2001 herziene Bestuursovereenkomst bindend zou zijn. Hierdoor achtte de Commissie een nadere uitwerking niet meer relevant voor de besluitvorming. Ten aanzien van de overige aspecten beschouwde de Commissie de aanwezige informatie als voldoende voor de besluitvorming maar adviseerde zij bij de ontwikkeling van (compensatie)plannen maximaal in te spelen op bestaande ideeën en lopende (sectorale) initiatieven ten aanzien van vooroeverontwikkeling waardoor tevens meer kansen ontstaan voor het behoud en herstel van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke elementen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
ir. Johan van der Gun
dr. Cees Kwakernaak
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: ir. Han van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018